Media


Zoeken
Leven en woonplaats viagra kopen maken integraal cialis 20mg deel uit van iemands cenforce 200 bestaan ​​en finasteride kopen dit alles heeft furosemide 40 mg in de eerste kamagra kopen plaats invloed stromectol kopen op de gezondheid

Woonwagenbeleid gemeente Zwolle

B & W van Zwolle hebben op 28 augustus de Ruimtelijke Richtlijnen Woonwagenlocaties 2012 vastgesteld, welke op 29 augustus 2013 is gepubliceerd op de gemeentelijke website. In deze beleidsnotitie geeft zij een korte verantwoording van haar beleid:

Citaat:

1 Inleiding
Er zijn 2 beleidsstukken bekend bij de Gemeente Zwolle betreffende woonwagenlocaties en standplaatsen. Het gaat om de volgende stukken:
• 1983 Spreidingsplan Woonwagens (vigerend)
• 2000 Richtlijn woonwagenlocaties en standplaatsen (niet vastgesteld)
Verschillende locaties maakten bij het schrijven van dit stuk duidelijk dat het bestaande beleid verouderd is en er is meerdere malen en op verschillende wijzes vanaf is geweken. Dit is een hernieuwd beleid voor woonwagens in Zwolle dat rekening houdt met de gelegaliseerde bouwwerken, met de specifieke locaties en met de hierboven genoemde stukken. Zo wordt er meer duidelijkheid gegeven en kunnen de richtlijnen consistenter voor toegepast.
Zwolle kent momenteel 25 woonwagenlocaties met tussen de 2 en 16 standplaatsen. In totaal staan er op moment van schrijven 146 woonwagens legaal op standplaatsen waarvan ongeveer 1/3 huur en 2/3 koop zijn.
Sinds het spreidingsplan in werking is getreden (1983) en er een werkgroep de richtlijn heeft opgesteld (2000) is er veel veranderd; zowel in aantal locaties, aantal standplaatsen per locatie en de woonwagens zelf. Een bezoek
aan de 21 locaties leerde dan ook dat op verschillende plaatsen in grote of kleinere mate, met of zonder vergunning, van de in de verouderde beleidsstukken omschreven regels en richtlijnen afgeweken wordt.

Woonbeleid Zwolle
Woonwagens zijn na het vervallen van de Woonwagenwet in 1999 opgenomen als erkende woonvorm in de Woningwet. Het Woonwagenbeleid wordt als gevolg hiervan op gemeentelijk niveau vormgegeven als onderdeel van het lokale woonbeleid. Het uitgangspunt van het Zwolse woonwagenbeleid is dat de uitbreiding van locaties in Zwolle uitsluitend wordt afgestemd op de natuurlijke aanwas van het huidige (legale) aantal bewoners op woonwagenlocaties in Zwolle.
De verhuur van standplaatsen of woonwagens gebeurt via de woningcorporaties middels het woonruimteverdeelsysteem. Bij de toewijzing wordt voorrang verleent aan Zwolse woonwagenbewoners. Gemeente en corporaties zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor sociaal- en fysiek beheer van woonwagenlocaties.

2.2 De richtlijnen voor de inrichting van locaties en van standplaatsen
De opgestelde richtlijnen hebben betrekking op de inpassing, de inrichting, en het gebruik van woonwagenlocaties en van de standplaatsen, met als doel een bijdrage te leveren aan een leefbare en handhaafbare situatie op de woonwagenlocaties. Er is daarbij vooral aandacht gegeven aan de ruimtelijke inpassing van een woonwagenlocatie in de omgeving en aan de vraag naar ruimte: aan woonruimte in de woonwagens; aan ruimte voor bredere woonwagens op de standplaatsen; en aan bergruimte. Dit niet alleen via méér vierkante meters maar ook via een méér gereglementeerd gebruik van de ruimte. Op deze manier wordt er ook ingespeeld op toekomstige ontwikkelingen, zoals de verkoop van woonwagens aan bewoners en de bouw van woningen op standplaatsen. Het is de bedoeling de richtlijnen toe te passen in bestemmingsplannen bij de aanleg van nieuwe woonwagenlocaties en bij het aanpassen van bestaande woonwagenlocaties.

Notitie
Voor de duidelijkheid, in het beleid is zoveel mogelijk de ideale situatie beschreven. Bedacht moet worden dat die optimale situatie op de bestaande locaties bijna nooit volledig gerealiseerd zal kunnen worden, daar rekening moet worden gehouden met ruimtelijke omstandigheden die een bestaande situatie kenmerken.

2.2.1 Locatieonderzoek
Voor het onderzoek van mei 2012 zijn de locaties bezocht en geanalyseerd. Daarbij is allereerst gekeken naar de directe omgeving en is gelet op de volgende kenmerken:
groen – hoog groen met bomen en dicht struikgewas en/of laag groen met gras en duidelijke open zichtlijnen
groenstructuren – park en water structuren in de locatie of waar de locatie deel van uitmaakt
bereikbaarheid – doorgaande weg, doodlopende weg, eigen terrein, fiets- en wandelroutes, inrit en woonerf
afstanden – globale afstanden tot naastgelegen bebouwing of infrastructuur
implementatie – implementatie van de woonwagenlocatie in de directe omgeving

Meer maatwerk inrichting woonwagenlocaties in Zwolle

Zwolse woonwagenlocaties kunnen wat betreft inrichting beter aansluiten bij de omgeving. Voor bewoners is meer maatwerk mogelijk. Dat komt de leefbaarheid van zowel de woonwagenlocaties als van de buurt als geheel ten goede. De richtlijnen voor woonwagenlocaties in Zwolle zijn geactualiseerd op basis van nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

Inzet van de geactualiseerde richtlijnen is dat de leefbaarheid van de diverse locaties verbetert. Dat kan vooral door te kiezen voor een open en overzichtelijke opzet die aansluit bij de inrichting van de buurt. Daarnaast hebben de bewoners ook behoefte aan meer ruimte en comfort. De nieuwe richtlijnen spelen daar met maatwerk op in door onder voorwaarden bijvoorbeeld een kap of uitbouw mogelijk te maken.Icon of 03 Ruimtelijke Richtlijnen Woonwagenlocaties 2012 11 20 03 Ruimtelijke Richtlijnen Woonwagenlocaties 2012 11 20

Inventarisatie

Zwolle heeft 25 woonwagenlocaties, met tussen de twee tot zestien standplaatsen. De standplaatsen zijn in eigendom van de woningcorporaties. De woonwagens op de standplaatsen zijn deels koop- en deels huurwoningen. Om tot bruikbare nieuwe richtlijnen te komen voor de ruimtelijke inrichting zijn alle locaties bezocht en geïnventariseerd.Icon of 05 Bijlage 3.2 Locaties In Beeld 05 Bijlage 3.2 Locaties In Beeld Icon of 04 Bijlage 3.1 Analyse Woonwagenlocaties 04 Bijlage 3.1 Analyse Woonwagenlocaties Icon of 06 Bijlage 3.3 Tekening Indeling Standplaatsen En Nokhoogtes 06 Bijlage 3.3 Tekening Indeling Standplaatsen En Nokhoogtes Icon of 07 Bijlages 3.4-3.7 Toelichting Aanzichten 07 Bijlages 3.4-3.7 Toelichting Aanzichten

Corporaties

De Zwolse woningcorporaties zijn als eigenaar en beheerder van de woonwagenlocaties in de stad betrokken bij het opstellen van de nieuwe richtlijnen. Zij gebruiken de nieuwe afspraken voor het toezicht op en beheer van de verschillende woonwagenparken in de stad. De inzichten gelden ook als toetsingskader voor individuele vraagstukken over op- en aanbouw. De gemeente past de richtlijnen toe in bestemmingsplannen voor (nieuwe) woonwagenlocaties. Bewoners van de woonwagenlocaties zijn de afgelopen periode al geïnformeerd over de nieuwe richtlijnen.

 

radar