Media


Zoeken
Leven en woonplaats viagra kopen maken integraal cialis 20mg deel uit van iemands cenforce 200 bestaan ​​en finasteride kopen dit alles heeft furosemide 40 mg in de eerste kamagra kopen plaats invloed stromectol kopen op de gezondheid

Definitie van de woonwagen in verschillende wetten

Er bestaan nogal wat misverstanden over wat nu precies onder een woonwagen wordt verstaan. Een woonwagenbewoner heeft hier heel ander beelden bij, dan een willekeurige buurtbewoner of  iemand van een woningbouwcorporatie, die sinds kort woonwagens verhuurt. Op zich is dat niet vreemd, omdat in de loop van der jaren niet alleen het beeld van een woonwagen en woonwagenlocatie sterk is veranderd, maar ook in de wetgeving de nodige wijzigingen zijn doorgevoerd.

Het verwarrende is, dat niet  in alle wet- en regelgeving de begrippen woonwagen en standplaats hetzelfde worden omschreven. In dit kader is ook belangrijk hoe de wetgever het begrip woonruimte of het begrip woongelegenheid heeft in verschillende wetten heeft gedefinieerd. Over het algemeen valt de woonwagen zowel onder woonruimte als onder woongelegenheid. Voor de standplaats ligt dat anders. Zo zijn in de nieuwe Huisvestingswet 2014 de definities van woonwagen en standplaats ( en van woonschip en ligplaats) verwijderd  en wordt de standplaats niet langer als woonruimte opgevat. Daardoor kan een gemeente de verdeling van standplaatsen niet meer opnemen in de Huisvestingsverordening.

Hieronder staan de belangrijkste definities in de verschillende wetten en regelingen:


Woningwet (na de komende wijziging van de Woningwet in 2015)Icon of Herzieningswet Toegelaten Instellingen 3 Dec 2014 Herzieningswet Toegelaten Instellingen 3 Dec 2014

De definities van woonwagen en standplaats, staan op dit moment niet genoemd in de op 3 december 2014 geldende Woningwet. Door de wetswijziging die naar verwachting in 2015 van kracht zal worden zijn zij weer opgenomen in de wet. In deze  gewijzigde woningwet wordt onder Artikel 1 beschreven, wat de overheid beschouwd als woongelegenheid:

– woongelegenheid:
a. woning met de daarbij behorende grond of het daarbij behorende deel van de grond;
b. woonwagen, zijnde een voor bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een standplaats en dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst, en
c. standplaats, zijnde een kavel die is bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, van andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten.

Woonwagen: een voor bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een standplaats en dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst.

Standplaats: een kavel die is bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, van andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten.


Burgerlijk Wetboek Boek 7:

Woonwagen:  Onder woonwagen wordt verstaan een voor bewoning bestemd gebouw, dat is geplaatst op een standplaats, in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst en waarvoor een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is verleend. (Artikel 235)

Standplaats: Onder standplaats  wordt verstaan een kavel, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten. (Artikel 236)


Huisvestingswet 2014

Woonruimte: besloten ruimte die, al dan niet tezamen met een of meer andere ruimten, bestemd of geschikt is voor bewoning door een huishouden.(Art.1.i)

Woonwagen: voor bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een standplaats en dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst. (Hoofdstuk I.Artikel 1.f)

Standplaats: een kavel, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen , waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten. (Artikel 1e)


 

Wet op de huurtoeslag. 27 maart 2015

Standplaats: kavel, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten; (Art 1.f)

Woonwagen: voor bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een standplaats en dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst. (Art 1.k)


Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte. 27 maart 2015

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder woonruimte, zelfstandige woning, woonwagen, standplaats, prijs, huurprijs, huishoudinkomen, peiljaar en kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter en servicekosten verstaan hetgeen daaronder wordt verstaan Burgerlijk Wetboek, Boek 7,afdeling 5 Huur van woonruimte, art 233:

Onder woonruimte wordt verstaan een gebouwde onroerende zaak voor zover deze als zelfstandige dan wel niet zelfstandige woning is verhuurd, dan wel een woonwagen of een standplaats, alsmede de onroerende aanhorigheden.


Bouwbesluit 2012. 27 maart 2015

Woonfunctie: gebruiksfunctie voor het wonen

Woonwagen: woonfunctie op een perceel bestemd voor het plaatsen van een woonwagen. (Hoofdstuk 1.Artikel 1.1.)

Standplaats: Perceel bestemd voor het plaatsen van een woonwagen.

Toelichting.In 2005 zijn de voorschriften voor de minimale afmetingen van een standplaats uit het Bouwbesluit 2003 gehaald.De minimum standplaats uit het Bouwbesluit 2003 voldeed alleen aan de eisen van brandveiligheid bij beperkte afmetingen van de woonwagen. Bij de bredere wagens die nu gangbaar zijn behoort een daarop afgestemde ruimere standplaats. Het schrappen van deze afmetingseisen in het Bouwbesluit 2003 geeft de gemeenten meer ruimte om een eigen beleid te voeren. Hiermee wordt de eigen verantwoordelijkheid van de gemeente benadrukt om bij het bepalen van de omvang van de standplaats van geval tot geval rekening te houden met alle relevante voorschriften en omstandigheden. Icon of Schrappen Voorschrift Afmeting Standplaats 2005 Schrappen Voorschrift Afmeting Standplaats 2005


Besluit Omgevingsrecht.27 maart 2015

Woonwagen : voor bewoning bestemd gebouw dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst en op een daartoe bestemd perceel is geplaatst.(Bijlage II.)


Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.

Woonwagen: In deze paragraaf wordt onder woonruimte verstaan: een woonwagen , zijnde een voor bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een standplaats en dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst. (3a Wonen.Artikel 6a.)


Wet inkomstenbelasting.

Woonwagen: voor bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een standplaats en dat in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst. (Artikel 1 f.)

 Standplaats: een kavel, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen , waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten. (Hoofdstuk I. 1.Artikel 1 e)


Nationale Hypotheek Garantie 2020

Een woning is:

1. een in het Europese deel van Nederland gelegen woonwagen voor permanente bewoning bestemd en geschikt of geschikt te maken en als hoofdverblijf dienend – niet zijnde een woonwagen met een eigen aandrijving of een woonwagen die ingevolge de Wegenverkeerswet zonder ontheffing over een weg mag worden voortbewogen –

of

2. een woonwagenstandplaats die blijkens het bestemmingsplan is gelegen op een woonwagencentrum en dat niet is aangewezen om te worden opgeheven.

 


 Taxatiewijzer 2014. Wet Waardering Onroerende Zaken

Woonwagen: Onder een woonwagen wordt verstaan een tot woning ingerichte (woon)wagen. (Deel 3 Woonwagens 2014.)


Europees Sociaal Handvest.

Huisvesting houdt verschillende soorten van onderkomen in zoals huizen, woonwagens, mobil homes en woonwagenterreinen. Elke plaats waar een gezin legaal of illegaal woont, of het een gebouw is of een verplaatsbare eigendom zoals een woonwagen, moet worden beschouwd worden als huisvesting in de betekenis van het Europees Sociaal Handvest. Ook de standplaats waarop de woonwagen is opgesteld beschouwd worden als een deel van de woning.
 

Definities Woonwagen in Belgie

België is een federale staat met gewesten en gemeenschappen. De drie gewesten (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) zijn bevoegd op het terrein van stedenbouw en ruimtelijke ordening, voor het grondbeleid,huisvesting en de handhaving van regelgeving over woningen die een bedreiging vormen voor de openbare hygiëne en gezondheid.


 Woonbeleid Vlaams Gewest:

In het Vlaams Gewest is wonen in een woonwagen erkend als een vorm van huisvesting (Vlaamse Wooncode, artikel 4§1, 4° (c)). Wat betreft de minimumnormen voor gezondheid, veiligheid en woningnormen, maakt de
code het mogelijk rekening te houden met specifieke woonvormen en bewonersgroepen als de vereisten en normen moeten bepaald worden (artikel 5§1). De Regering stelt dat wanneer er een strategisch woonwagenbeleids-  plan wordt opgesteld de overheden zullen proberen vast te stellen of het noodzakelijk is om een reeks van verschillende kwaliteitsnormen voor woonwagens op te stellen.

Woonwagen: een woongelegenheid, gekenmerkt door flexibiliteit en verplaatsbaarheid, bestemd voor permanente en niet-recreatieve bewoning.


Woonwagenbeleid Gent

Residentiële woonwagen: Een residentiële woonwagen is een woongelegenheid, gekenmerkt door flexibiliteit en verplaatsbaarheid, bestemd voor permanente en niet-recreatieve bewoning.De inrichting is niet gefundeerd of verankerd in de grond, met uitzondering van de nutsleidingen (riolering, water, gas, kabel, telefoon, e.a.). Een ongewapende vloerplaat wordt niet beschouwd als fundering. De inrichting steunt op de grondoppervlakte door middel van wielen, wegneembare  steunstukken, vijzels of steunpunten. Een aanbouw is een constructie die bouwtechnisch aansluit op de woonwagen en als aanvullend woongedeelte dient.De woonwagen en aanbouw kan verplaatst worden na loskoppeling van de nutsleidingen en dit binnen de 24 u.

Standplaats: Een standplaats is een afgebakende, genummerde ruimte op het residentiële woonwagenterrein, bedoeld om er één woonwagen op te plaatsen. Per standplaats is er een vaste sanitaire unit voorzien, die eigendom is van de Stad Gent.


Woonbeleid Waals Gewest:

De woonwagen is is de Waalse wooncode niet erkend als woning. Er zijn plannen om de De Regering om een bepaling op te nemen in de Waalse wooncode waarbij een uitzondering wordt ingevoerd op de huidige definitie
van huisvesting, zodat alternatieve woonvormen kunnen erkend worden.


Woonbeleid Brussels Gewest

Woonwagens waren niet erkend als woning in het Brussels Gewest tot de zeer recente wetswijzigingen op 27 januari 2012 in de Brussels Wooncode (art. 2, 28°) Zij erkend nude woonwagen als woonvorm. Zij is zich bewust van het probleem en vindt dat de beste oplossing erin bestaat om geschikte terreinen te voorzien die de Rondtrekkenden een voldoende woon-  omgeving bieden.


 

 

Icon of Schrappen Voorschrift Afmeting Standplaats 2005 Schrappen Voorschrift Afmeting Standplaats 2005 Icon of Schrappen Voorschrift Afmeting Standplaats 2005 Schrappen Voorschrift Afmeting Standplaats 2005
radar