Media


Zoeken
Leven en woonplaats viagra kopen maken integraal cialis 20mg deel uit van iemands cenforce 200 bestaan ​​en finasteride kopen dit alles heeft furosemide 40 mg in de eerste kamagra kopen plaats invloed stromectol kopen op de gezondheid

Wat betekenen de Europese Unie en de Raad van Europa voor de positie van woonwagenbewoners, Roma en Sinti in Nederland.

EUROPESE UNIE.  De EU ( Europeun Union)  is een samenwerkings-verband tussen 27 landen in Europa. Deze samenwerking begon na de Tweede Wereldoorlog omdat landen hun economie weer wilden opbouwen. En om ervoor te zorgen dat er nooit meer een nieuwe oorlog zou komen. De Europese Unie is gebaseerd op de rechtsstaat: alles wat zij doet, is gebaseerd op verdragen die vrijwillig en op democratische wijze door alle lidstaten zijn aanvaard. Het zijn bindende afspraken waarmee de doelstellingen van de EU op tal van gebieden worden vastgelegd.

Binnen de EU moet elk land zich houden aan het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM) Het is eenEuropees verdrag waarin mensen- en burgerrechten voor alle inwoners van de landen zijn geregeld. Het verdrag is opgesteld in 1950 in navolging van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het toezicht op de naleving van het EVRM ligt bij de Raad van Europa.

Een tweede belangrijk verdrag is het Het Europees Sociaal Handvest (ESH) Dit is een mensenrechten verdrag waarin rechten en vrijheden vastliggen die moeten worden gerespecteerd door de landen die het ondertekend hebben.

Icon of Europees Verdrag Voor De Rechten Van De Mens Europees Verdrag Voor De Rechten Van De Mens                Icon of Europees Sociaal Handvest Europees Sociaal Handvest

RAAD VAN EUROPA.  Ook wel genoemd de Council of Europe  is een internationale organisatie, die zit in het Franse Straatsburg waarvan 47 Europese landen en hun bevolking van 800 miljoen inwoners lid zijn.  De Raad is op 5 mei 1949 opgericht door o.a. Belgie en nederland. Een belangrijk doel van de Raad van Europa is het bevorderen van de eenheid tussen de lidstaten, met name door het sluiten van onderlinge verdragen. Het belangrijkste daarvan is het Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden (EVRM), dat door alle landen is getekend. Burgers kunnen zich beroepen op bepalingen in het EVRM bij een belangrijk orgaan van de Raad van Europa: het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

De Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI)

De Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) is ingesteld door de Raad van Europa. Het is een onafhankelijk toezichtsorgaan voor de mensenrechten dat zich heeft gespecialiseerd in vraagstukken van racisme en onverdraagzaamheid. De commissie bestaat uit onafhankelijke, onpartijdige leden, die zijn benoemd op grond van moreel gezag en erkende deskundigheid op het gebied van racisme, vreemdelingenhaat, antisemitisme en onverdraagzaamheid.Een van de  activiteiten van de ECRI is monitoring van de situatie omtrent racisme en onverdraagzaamheid in elke lidstaat van de Raad van Europa. Per land wordt de situatie geanalyseerd en worden er suggesties en voorstellen gedaan voor oplossingen van de vastgestelde problemen. Op 15 oktober 2013 hebben zij het ECRI-rapport gepubliceerd over Nederland. Bij  punt 168 en 169 spreekt zij zich kritisch uit over de zorgelijke ontwikkleingen rond de huisvestingssituatie van woonwagenbewoners en Roma en Sinti in Nederland.Icon of Europa W5 13 Europa W5 13 Icon of Europa W6 13 Europa W6 13

ECRI-Rapport over Nederland 14 oktober 2013. Europa pleit voor meer standplaatsen.

168. Uit een door het Europees Agentschap voor Grondrechten gepubliceerd onderzoek van RAXEN blijkt dat het bij huisvestingsproblemen over het algemeen om woonwagenbewoners gaat (zie de cijfers in paragraaf 159 hierboven), omdat er een gebrek is aan goedgekeurde standplaatsen en de autoriteiten steeds meer grotere standplaatsen opheffen. Dit wordt bevestigd door vertegenwoordigers van Roma, Sinti en reizigers/woonwagenbewoners. De burgemeester van Waalre verklaarde onlangs publiekelijk in de pers dat woonwagenkampen (en standplaatsen) moeten verdwijnen en dat de bewoners ervan in huizen moeten gaan wonen. Gemeentelijke autoriteiten hebben ook te maken met een steeds vijandigere houding van de lokale bevolking tegen nieuwe standplaatsen en die heeft in sommige gevallen geleid tot verplaatsing van woonwagens naar afgelegen plaatsen met slechte leefomstandigheden. Vertegenwoordigers van de Roma-, Sinti- en reizigers/woonwagenbewonersgemeenschappen benadrukken dat zij het gevoel hebben dat het beleid tot vermindering en uiteindelijk van verwijdering van alle woonwagenstandplaatsen een bedreiging vormt voor hun manier van leven en hun cultuur. De autoriteiten hebben de ECRI laten weten dat hun beleid is gericht op de Roma die in 1978 naar Nederland zijn gekomen en in woningen zijn gehuisvest, en niet op woonwagenbewoners, wier woonomstandigheden niet bekend zijn bij hen. De ECRI heeft ook vernomen dat Roma, Sinti en reizigers/woonwagenbewoners moeilijk leningen kunnen afsluiten voor hun woonwagens, omdat het land waarop ze gestationeerd zijn, gewoonlijk niet van hen is en/of omdat dit type onderdak niet als reguliere huisvesting wordt beschouwd.

169. De ECRI adviseert de autoriteiten de behoeften van Roma, Sinti en reizigers die in woonwagens wonen, te inventariseren en ervoor te zorgen dat er voldoende standplaatsen beschikbaar zijn, zodat zij volgens hun tradities en cultuur kunnen leven.

 

 

Icon of ECRI 3e Rapport2008-3-NLD ECRI 3e Rapport2008-3-NLD  Icon of Ecri Rapport Over Nederland 15 Oktober 2013 Ecri Rapport Over Nederland 15 Oktober 2013

Europese Comité voor Sociale Rechten

Het Europese Comité voor Sociale Rechten (ECSR) controleert of de aangesloten landen de regels van het handvest naleven. Het comité bestaat uit vijftien onafhankelijke, onpartijdige leden gekozen door het Comité van Ministers van de Raad van Europa. Een zittingsperiode van een comité duurt zes jaar en mag maximaal één keer verlengd worden. De aangesloten staten moeten één keer per jaar een rapport maken waarin staat hoe ze (enkele van) de voorschriften in de praktijk brengen.

 

Icon of Europa W6 13 Europa W6 13 Icon of Europa W5 13 Europa W5 13

 

radar