Media


Zoeken
Leven en woonplaats viagra kopen maken integraal cialis 20mg deel uit van iemands cenforce 200 bestaan ​​en finasteride kopen dit alles heeft furosemide 40 mg in de eerste kamagra kopen plaats invloed stromectol kopen op de gezondheid

Welkom bij de woonwagenwijzer

De website is een initiatief van Bram van Duinen, zelfstandig adviseur woonwagenbeleid met bijzondere belangstelling voor de ontwikkeling van het volkshuisvestingsbeleid m.b.t. woonwagenbewoners.

Als adviseur  ben ik  sinds 1977 in verschillende organisaties lokaal, provinciaal en landelijk actief betrokken geweest bij de huisvestings-problematiek van woonwagenbewoners.

Voor informatie over mijn werkervaring en expertise verwijs ik u graag door naar   View Bram van Duinen's profile on LinkedIn

Contactinformatie:

Bram  van  Duinen
 
Adviseur | VanDuinen Advies Zwolle
t : 06- 44748214  | e : bvanduinen@gmail.com
w : www.woonwagenwijzer.nl
 
Informatie en Advies Woonwagenbeleid | 3D-visualisatie bouwprojecten | CPO

 


Verantwoording

De woonwagenwijzer is een website met informatie over het wonen in een woonwagen. Hij biedt praktische  informatie over deze vorm van wonen. Wat zijn de  technische eisen waar een woonwagen voldoen. Waarin verschilt een woonwagen met een woning. Waar moet je aan denken als je een nieuwe of tweedehandse woonwagen op een standplaats wil plaatsen.

 Is het mogelijk om een hypotheek te krijgen met hypotheekgarantie. Maar ook wordt aandacht besteed aan de achtergrond van 30.000 bewoners van woonwagens. Deze huishoudens, die in hoofdzaak behoren tot de groep woonwagen-bewoners, kermisexploitanten, Roma of  Sinti, wonen op ongeveer 9000 woonwagencentra verdeeld over 364 gemeenten. We laten zien, welke mogelijke oplossingen gemeenten, woningbouwcorporaties, maar ook woonwagenbewoners hebben bedacht bij renovatie of nieuwbouw van een woonwagencentrum. Ook wordt aandacht geschonken aan het beleid van de landelijke en provinciale overheid en het beleid in gemeenten. 

Aandacht voor de actualiteit

Meest recent beleid is natuurlijk de reactie van minister Blok op woensdag 12 december 2012 in de Commissie Wijkaanpak en Stedelijke vernieuwing, bij de behandeling van  “Rapport Woonwagenbewoners in Nederland 2011″ en “Vrijplaatsen op woonwagenlocaties” . Minister Blok gaf aan niets te voelen voor monitoring van het huisvestingsdeel van het woonwagenbeleid. Ook zag hij niets in het alsnog  instellen van een Kenniscentrum woonwagenbeleid.  De minister stelde in navolging van de rapporten, dat hoewel er gelukkig in de meeste woonwagencentra geen sprake was van misstanden, dat het in te veel centra nog veel teveel was. Bovendien was het aantal vrijplaatsen sinds 2006 niet verminderd. In zijn visie is de verantwoordelijkheid voor het huisvestingsdeel van het woonwagenbeleid in 1999 bij gemeenten neergelegd. Hij betoogde verder dat de rijksoverheid nog wel een taak heeft op het terrein van bestrijding van criminaliteit, drugsteelt, belastingbetaling , fraudebestrijding en veiligheid. Een opvatting die waarschijnlijk ingekleurd is door publicitaire hype rond recente  ondoorzichtige miljoenentransacties bij verplaatsing  van woonwagencentra. In de praktijk is er in veel gemeenten sprake van een woonbeleid m.b.t woonwagenbewoners, dat in tegenstelling met de aandacht voor starters op de woningmarkt geen rekening houdt met de starters vanuit de woonwagenbevolking. Sterker nog met regelmaat wordt gepleit en uitvoering gegeven aan een uitsterfbeleid, waarbij gemeenten in samenwerking met woningcorporaties er naar streven om woonlocaties voor woonwagenbewoners op te heffen.

Aanleiding

De aanleiding voor het opzetten van een speciale website is, dat ik als adviseur woonwagenbeleid in Overijssel heb gemerkt, dat relevante en actuele informatie over dit maatschappelijke vraagstuk nauwelijks nog publiekelijk te vinden is.  Steeds vaker lopen zowel woonwagenbewoners als (beleids) medewerkers van gemeenten en corporaties tegen het probleem aan, dat met het verdwijnen van gespecialiseerde medewerkers ook de informatie en knowhow is verdwenen. Op gemeentelijke websites is gezien de relatief kleine bevolkingsgroep over het algemeen niets terug te vinden over dit onderwerp.  Ook de websites van VNG, VROM-inspectie en Aedes bieden weinig soelaas op dit gebied.

Subsidie provincie Overijssel

Dankzij een startsubsidie van de provincie Overijssel is het nu mogelijk om alle informatie op een centrale plek te verzamelen en toegankelijk te maken voor iedereen, die zich bezighoudt met dit beleidsterrein.  De website is op dit moment nog in de opbouwfase. De komende maanden zal de website worden aangevuld met informatie. Suggesties voor de website zijn welkom. U kunt daarbij mailen naar info@woonwagenwijzer.nl

Beelden van reizigers

In 2010 heeft de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting ( SEV) de brochure  ” Beelden van Reizigers – Woonwagenbewoners in Nederland” uitgebracht.  In deze brochure wordt op een verfrissende en kritische manier gekeken naar het wonen in een woonwagen als een vorm van gemeenschappelijk wonen, zoals ook  woongroepen, centraal wonen, gestippeld wonen, ecowonen, harmonicawonen of woongroep van ouderen,  variaties zijn van gemeenschappelijke woonvormen. In het eerste deel wordt in  een heldere uiteenzetting gegeven van de gevolgen van 100 jaar  landelijk woonwagenbeleid voor de maatschappelijke situatie woonwagenbewoners en de Roma en Sinti. Aan de hand van vijf lokale praktijkvoorbeelden laat de auteur Marijke Verduyn zien, waar gemeenten en woningcorporaties mee te maken krijgen als ze de woonwagen-problematiek in hun gemeente willen aanpakken. In alle gevallen blijkt dat een voorwaarde voor een succesvolle aanpak is, dat er vanaf het begin met woonwagenbewoners, zowel individueel en als  met de (familie)groep gecommuniceerd wordt hoe zij tegen hun situatie aankijken. Om vervolgens in dialoog verder te werken aan mogelijke en eigenwijze oplossingsrichtingen.

Voor deze website is voor de beschrijving van overheidsbeleid en geschiedenis van woonwagenbewoners en Roma en Sinti gebruik gemaakt van de tekst in deze brochure. De brochure is hier te downloaden of bij de SEV te downloaden:  http://www.sev.nl/rapporten

Icon of Beelden Van Reizigers SEV 2010 Beelden Van Reizigers SEV 2010 Beschrijving beelden van reizigers

 

 

Icon of Woonwagenbewoners In Nederland PRIMO 2006 Woonwagenbewoners In Nederland PRIMO 2006
radar