Media


Zoeken
Leven en woonplaats viagra kopen maken integraal cialis 20mg deel uit van iemands cenforce 200 bestaan ​​en finasteride kopen dit alles heeft furosemide 40 mg in de eerste kamagra kopen plaats invloed stromectol kopen op de gezondheid

1 december 2023.

Kamerbrief over 2e Herhaalmeting Woonwagenstandplaatsen in Nederland

Op 23 oktober 2023 heeft Minister De Jonge (BZK) de Tweede Kamer geinformeerd over de 2e Herhaalmeting Woonwagenstandplaatsen in Nederland. Dit onderzoek  is voortgekomen uit het Beleidskader Woonwagen- en Standplaatsenbeleid. De eerste herhaalmeting heeft plaatsgevonden in 2021 onder minister Ollongren. 

Er zijn slechts 49 standplaatsen bijgekomen.

De conclusie luidt dat de beloofde extra standplaatsen niet zijn waargemaakt. De 49 nieuwe plekken zijn een druppel op de gloeiende plaat. Uit de herhaalmeting blijkt dat eind 2022 Nederland 9.364 woonwagenstandplaatsen telde. Dit aantal is enkele honderden plaatsen hoger dan bij de vorige meting uit 2020. Dat lijkt een flinke toename, maar dit komt omdat bijzondere woonvormen, zoals stenen woningen op woonwagenlocaties, in de vorige meting niet waren meegeteld.  Volgens de herhaalmeting heeft 55 procent van de gemeenten de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de behoefte aan woonwagenstandplaatsen en heeft 38 procent specifiek beleid opgesteld.

Gemeenten geven in het onderzoek een aantal reden aan, waarom het zo moeizaam verloopt. Een veel genoemde is de onrendabele exploitatie van woonwagenstandplaatsen en de gemeentelijke mogelijkheden om geschikte locaties te vinden om standplaatsen te realiseren. 

Gemengde reacties van woonwagenorganisaties

Het rapport is voorgelegd aan vertegenwoordigers van woonwagenbewoners.: Piet Assendorp van Vereniging Behoud Woonwagencultuur in Nederland (VBWN), Thea Reuver (redactie Het Wiel), Michael Schmidt van Woonwagenbelangen Amsterdam (WWBA) en met Sabina Achterbergh van Woonwagen Belangen Nederland (WWBN).

Deze zijn deels positief, bijvoorbeeld over het aantal uitbreidingsplannen. Uit het rapport blijkt namelijk dat bijna honderd gemeenten concrete plannen hebben om hun aantal standplaatsen uit te breiden. In totaal gaat het om 1028 nieuwe standplaatsen, ruim tien procent van het huidige aantal. Tegelijkertijd zijn woonwagenbewoners ook teleurgesteld. Ze hadden verwacht dat het landelijke beleidskader, dat sinds 2018 gemeenten verplicht om ruimte te bieden aan de cultuur van woonwagenbewoners, tot veel meer standplaatsen zou hebben geleid. Zij pleiten voor een grotere rol van het Rijk.

Geschat tekort aan standplaatsen

De vertegenwoordigers geven aan in het onderzoek het beeld te missen van de huidige behoefte aan standplaatsen. Een grove schatting, door de VBWN, is dat Nederland circa 4 à 5.000 standplaatsen tekort komt. Door WWBN wordt de behoefte aan standplaatsen nog een stuk hoger ingeschat. De voorzitter haalt aan dat, toen de Woonwagenwet in 1999 beëindigd werd, uit onderzoek bleek dat er op dat moment een behoefte aan 3.000 standplaatsen was. In de periode 1999-2018 werden volgens WWBN onder het ‘uitsterfbeleid’ van het Rijk en gemeenten bijna 3.000 standplaatsen verwijderd. Door natuurlijke aanwas zou het totale tekort volgens WWBN inmiddels zo’n 8.000 standplaatsen betreffen. Deze uitbreidingsbehoefte ligt in lijn met de verhouding die regelmatig in lokale behoefte-onderzoeken naar voren komt: ten opzichte van het bestaande aantal standplaatsen komt hierin geregeld een uitbreidingsbehoefte naar voren van 70 tot 90% van het aantal bestaande standplaatsen.

Plannen van Minister 

Minister De Jonge kondigt in zijn brief aan, dat hij het Besluit toegelaten instellingen te willen wijzigen om ervoor te zorgen dat woningcorporaties makkelijker geld kunnen investeren in de realisatie van nieuwe huisvesting voor woonwagenbewoners.

  • Sinds 2018 geldt een nieuw ‘beleidskader’ voor woonwagenstandplaatsen. waarin onder meer staat dat gemeenten moeten zorgen voor voldoende standplaatsen. Een van de aanleidingen was een kritisch rapport van de Nationale ombudsman over het ‘uitsterfbeleid’ van veel gemeenten. Dat beleid kwam erop neer om vrijgekomen, bestaande standplaatsen niet meer voor woonwagens te gebruiken.
  • De ombudsman noemde dat discriminerend. Verder stelde het College voor de Rechten van de Mens dat het Rijk, lokale overheden en woningcorporaties niet alleen verplicht zijn de cultuur van woonwagenbewoners te beschermen, maar ook om die te faciliteren.
  • Voor de derde keer is nu in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzocht hoe het aantal standplaatsen zich ontwikkelt. Eind 2022 waren er volgens adviesbureau Companen 9364 woonwagenplaatsen in Nederland, 49 meer dan twee jaar eerder.
  • Ook bij de vorige inventarisatie, in 2020, was nauwelijks sprake van een stijging. Tussen 2018 en 2020 kwamen er per saldo 26 plaatsen bij, luidde toen de conclusie.
  • Woonwagenbewoners maken onderdeel uit van het programma Een thuis voor iedereen. Daarnaast financiert BZK een ondersteuningsprogramma van Platform31. Vanuit dit programma worden goede voorbeelden verzameld en gedeeld en wordt een netwerk van gemeenteambtenaren ondersteund. Via de regeling Huisvesting Aandachtsgroepen hebben gemeenten in 2021, 2022 en 2023 een bijdrage gekregen voor de realisatie van meer dan 700 woonwagenstandplaatsen.

Oproep

Sabina Achterbergh van Woonwagenbelangen Nederland zegt dat het beleid voor woonwagenlocaties nu te vrijblijvend is. “Wij willen dat de landelijke overheid de regie neemt en dat er wettelijk wordt vastgelegd hoeveel plekken er op welk moment gerealiseerd moeten zijn. Ook willen we dat het ministerie plekken kan aanwijzen voor woonwagenstandplaatsen.”

Hoe groot het tekort aan woonwagenstandplaatsen is, blijft onduidelijk. Onderzoeksbureau Companen heeft dit niet onderzocht en bij het bureau zijn daar ook geen betrouwbare gegevens over het tekort bekend. Woonwagenbelangen Nederland schat het tekort op ruim 8500 standplaatsen, maar pleit voor onafhankelijk onderzoek hiernaar.

De herhaalmeting en de brief van de minsiter zijn ook hieronder te downloaden.

woonwagenwijzer7