Media


Zoeken
Leven en woonplaats viagra kopen maken integraal cialis 20mg deel uit van iemands cenforce 200 bestaan ​​en finasteride kopen dit alles heeft furosemide 40 mg in de eerste kamagra kopen plaats invloed stromectol kopen op de gezondheid

26 oktober 2018.

Woonwagenbewoners komen in actie met demonstraties en brieven aan de gemeenteraad.

Demonstraties en bezettingen

Overal in het land roeren woonwagenbewoners zich. In meer dan 40 gemeenten nemen standplaatszoekende woonwagenbewoners, soms met hele families met hun caravans standplaats in op braakliggende terreinen, voormalige woonwagenlocaties of parkeerplaatsen. Deze acties riepen in eerste instantie bij gemeenten de nodige weerstanden op. Nadat de rechter in Spijkenisse had geoordeeld, dat het tijdelijk innemen van een standplaats toegestaan was mits het bedoeld was als demonstratie om aandacht te vragen voor de standplaatsen-problematiek, ging de druk wat van de ketel. Voor elke Nederlander geldt dat vrijheid van betoging of demonstratie en meningsuiting grondrechten zijn.Meer_woonwagenvakken

De aanleiding voor deze plotselinge en voor gemeenten onverwachte actiebereidheid van woonwagenbewoners heeft te maken met o.a. het tijdstip 12 juli 2018, waarop het nieuwe “Beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid” van het ministerie van Binnenlandse Zaken  naar de Tweede kamer is gestuurd. De inhoud van dit beleidskader is op zich heel bijzonder, omdat hierin de rijksoverheid een draai van 180 graden maakt met betrekking tot haar rol en positie ten opzichte van gemeenten in het debat en beleid rond de huisvestingsproblematiek van woonwagenbewoners. Het Rijk geeft duidelijke signalen af, dat het uitsterfbeleid door gemeenten niet meer toegestaan is. Minister Ollongren roept in haar brief de gemeenten op om in overleg met woonwagenbewoners actief onderzoek te doen naar de behoefte aan standplaatsen en vervolgens om samen met de woningbouw-corporaties deze behoefte en de planning van nieuwe standplaatsen op te nemen in een woonvisie en vast te leggen in prestatieafspraken.

Koerswijziging in gemeenten gaat trager dan gedacht.

Deze koerswijziging is uitvoerig gedeeld met woonwagenbewoners via tv, de sociale media en de landelijke en regionale kranten. Na zoveel jaren van ontkenning en negeren van hun problemen gloorde er weer hoop aan de horizon en keken bewoners vol verwachting of er in hun gemeente iets zou gaan veranderen.

Echter de publicatie van het beleidskader op 12 juli vond plaats vlak voor de zomervakanties van gemeenten, tussen 7 juli en 2 september 2018, waardoor de brief van de minister over het nieuwe woonwagenbeleid pas in de loop van september op de agenda kwam van de colleges van B & W, terwijl de bespreking in de gemeenteraden pas in oktober ,november of nog later aan de orde kan komen.

Veel bewoners, die net als veel andere inwoners in de stad, vaak onbekend zijn hoe de gemeenteraad en B & W werken en beslissen over allerlei zaken,  waren bang dat gemeenten niets met het nieuwe beleid zouden doen en hebben gebruik gemaakt van hun recht om te demonstreren. En wat kan je dan beter doen, dan wat in je aard zit en deel uitmaakt van de woonwagencultuur, namelijk protesteren met de woonwagen of met de light variant de caravan.Zwolse_woonwagendeskundige

De geschiedenis herhaalt zich zou je kunnen zeggen  Vroeger in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw, toen er ook al een groot standplaatsentekort was  deden de ouders of grootouders iets vergelijkbaars. Ook zij gingen buiten het officiële woonwagencentrum staan, maar konden toen gebruik maken van een apart artikel 10 in de woonwagenwet, die Burgemeester en Wethouders de bevoegdheid gaf om bewoners een ontheffing te verlenen om buiten dat centrum ergens anders in de gemeente te staan.

Behandeling van het Beleidskader in vaste commissie Binnenlandse Zaken op 18 oktober.

Er waren veel woonwagenbewoners komen opdagen tijdens deze commissie over het Beleidskader woonwagenbeleid met minister Ollongren. Voorafgaande aan de vergadering heeft minister Ollongren nog een brief gestuurd aan de Tweede Kamer, waarin zij stelt dat het niet de bedoeling is dat woonwagenbewoners het recht in eigen handen moeten nemen, door alvast illegaal zonder toestemming en vergunning zich op een standplaats vestigen. Natuurlijk vindt zij het wel toegestaan, dat woonwagenbewoners demonstreren voor hun zaak. Er werden met name door kamerlid Ronnes van het CDA vragen gesteld over de bezettingsacties, de inname van illegale standplaatsen door woonwagenbewoners, waarover met name de burgemeesters uit Limburg, Zeeland-West, Brabant en Oost-Brabant met de minister in gesprek wilden gaan. Vanuit die kant werd weer gewezen op de  gelijktijdige aanpak van zware en ondermijnende criminaliteit. Probleem met die invalshoek is, dat net als in de voorgaande 10 jaar toen vooral het ministerie van Justitie zich bemoeide met woonwagenbeleid er niets gedaan is aan de huisvestingsproblematiek van woonwagenbewoners, waardoor de achterstand aan standplaatsen is toegenomen en verbetering van de woonkwaliteit is achtergebleven. De partijen in de Tweede kamer onderschreven allemaal de uitgangspunten van het nieuwe beleidskader, maar zetten wel vraagtekens bij die acties, waar standplaatsen of grond geclaimd worden. De minister gaf aan dat de gemeenten vooral in gesprek moeten gaan, de dialoog moeten aangaan met woonwagenbewoners en vraagt bewoners er rekening mee te houden, dat besluiten nemen in een gemeente nu eenmaal de nodige tijd vragen.

Belangrijke vervolgstap: De brief aan de gemeenteraad.

Naar aanleiding van de demonstratie-acties en de media-aandacht volgt er vaak een gesprek met de verantwoordelijke wethouder. Daar wordt door bewoners informatie gegeven over de nood aan standplaatsen en wordt gevraagd of de gemeente dit gaat oppakken zoals in het beleidskader door het Rijk wordt voorgesteld. De wethouder legt meestal uit wat op dat moment de plannen zijn van de gemeente en vraagt begrip voor het feit dat verandering van het woonwagenbeleid de nodige tijd kost binnen de gemeente. Er moet onderzoek worden gedaan, een commissie van de gemeenteraad moet er over discussiëren, er moet met woonbewoners gepraat worden over hun ideeën en met de woningbouwcorporaties of en hoe ze willen meewerken.mensenrechten

Het is in dit hele proces belangrijk dat je als bewonersgroep een duidelijke brief aan de gemeenteraad schrijft, mag ook per email, waarin staat dat je als families, familiegroep wilt dat er standplaatsen worden bijgebouwd in de gemeente.

Voorbeeldbrief

Hieronder staat een voorbeeld van zo’n brief, die je kan downloaden. Je moet de adresgegevens van de gemeente invullen , de datum, de naam van de familiegroep( of meerdere) en onder aan de brief de namen en adresgegevens invullen van de persoon, vervolgens een handtekening zetten en de brief per post (aangetekend)naar de gemeente sturen, afgeven met ontvangsbebvestiging of per email.

U kunt het de volgende documenten hieronder downloaden:

Voorbeeldbrief aanvraag standplaatsen aan gemeenteraad: Icon of Brief Aan Gemeenteraad Over Woonwagenstandplaatsen Brief Aan Gemeenteraad Over Woonwagenstandplaatsen

 

Rapportage Woonwagenstandplaatsen in Nederland 2018:  Icon of Woonwagenstandplaatsen In Nederland 16 Oktober 2018 Woonwagenstandplaatsen In Nederland 16 Oktober 2018

 

Ingekort verslag Kamercommissie behandeling Beleidskader 18 oktober 2018:  Icon of Ingekort Verslag Concept Woonaangelegenheden Tweede Kamer 18 Oktober 2018 Ingekort Verslag Concept Woonaangelegenheden Tweede Kamer 18 Oktober 2018

 

Brief Ollongren Nulmeting standplaatsen en acties 12 oktober 2018:  Icon of Brief Ollongren Nulmeting Standplaatsen En Acties Woonwagenbewoners Brief Ollongren Nulmeting Standplaatsen En Acties Woonwagenbewoners

 

Brief Ollongren Kamervragen over kraken standplaatsen:  Icon of Antwoord Ollongren Vragen Kraken Standplaatsen Beleidskader 24 Oktober 2018 Antwoord Ollongren Vragen Kraken Standplaatsen Beleidskader 24 Oktober 2018

 

 

 

woonwagenwijzer7