Media


Zoeken
Leven en woonplaats viagra kopen maken integraal cialis 20mg deel uit van iemands cenforce 200 bestaan ​​en finasteride kopen dit alles heeft furosemide 40 mg in de eerste kamagra kopen plaats invloed stromectol kopen op de gezondheid

5 december 2017

Woonwagenbewoners worden weer gehoord door de Rijksoverheid.

De afgelopen maand november van 2017 hebben woonwagen-bewoners, Roma en Sinti bij verschillende gelegenheden  op de deur geklopt van de Rijksoverheid. En tot ieders verrassing werd de deur niet alleen open gedaan, maar werd men ook op koffie genodigd. Er werd geluisterd naar de klachten over het uitsterfbeleid van gemeenten, de discriminatie en het tekort aan standplaatsen. En tot ieders verbazing kondigden de vertegenwoordigers van de overheid ook nog aan, dat de Rijksoverheid actief stappen gaat ondernemen om gemeenten te overtuigen dat zij hun discriminerende  standplaatsen- beleid moeten omvormen naar een beleid dat in overeenstemming is met mensenrechtenverdragen.

Waarom verandering van het Rijksbeleid.

In eerste plaats is de veroordeling door het College voor de Rechten van de Mens ( CvRM) van het discriminatoire karakter van Rijksbeleid in de Handreiking voor gemeenten “ Werken aan woonwagenlocaties “ uit 2006, de trigger geweest om na te denken over een ander beleid. Nadat ook de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen in zijn onderzoek  “Woonwagenbewoner zoekt standplaats “van 17 mei 2017 de Rijksoverheid op de vingers heeft getikt en een aantal aanbevelingen voorstelde is  het roer  bij het ministerie omgegaan.  Men heeft besloten om de aanbevelingen van de Nationale Ombudsman op te volgen en  in overleg te treden met  gemeenten en hun organisatie de VNG, Aedes de koepel van woningbouwcorporaties en de bewoners zelf  (Roma, Sinti en woonwagenbewoners) de zelforganisaties en de hen ondersteunende advocaten teams van PILP en Houthoff en betrokken organisaties. Dat in november 2017 koning Willem Alexander veelvuldig in beeld is gebracht bij zijn bezoek aan het vernieuwde woonwagencentrum Beukbergen heeft natuurlijk een positieve uitstraling op dit proces gehad.

Acties door de Vereniging Sinti,Roma, woonwagenbewoners in Nederland (VSRWN) en de Vereniging Behoud Woonwagencultuur Nederland (VBWN)

Nederland kent de laatste jaren verschillende bewonersgroepen en organisaties die meestal via hun Facebook pagina aandacht vragen voor de problemen, waar bewoners mee te maken krijgen. Vooral de strijd tegen het uitsterfbeleid van gemeenten is een aanjager geweest, die voor veel betrokkenheid heeft gezorgd en uiteindelijk ook tot resultaten heeft geleid. Vooral de erkenning van de woonwagencultuur als immaterieel erfgoed, waar de VBWN met o.a. Piet van Asssendorp zich hard heeft gemaakt of de veroordeling van het uitsterfbeleid als discriminatie door het College voor de Rechten van de Mens, waar Travelers United met o.a. Paula Bloemers en de VSWRN met o.a. Sabina Achterbergh in samenwerking met PILP aan zijn verbonden, zijn belangrijke mijlpalen.

Actie VSRWN. Hoorzitting Roma, Sinti en woonwagenbewoners met Rijksoverheid in Den Haag een succes.

Op 30 november 2017 heeft in Den Haag een hoorzitting plaatsgevonden georganiseerd door de Vereniging Sinti Roma Woonwagenbewoners Nederland (VSRWN ) met Binnenlandse Zaken (directies Woningmarkt en Mensenrechten). Aanwezige bewoners afkomstig uit Amsterdam, Den Haag, Rijswijk, Arnhem, Tiel, Beek, Drachten , legden indrukwekkende getuigenissen af over hun ervaringen en ideeën  over onderwerpen als discriminatie, tekort aan standplaatsen, uitsterfbeleid van gemeenten, reisvrijheid, werkgelegenheid. Ook het PILP team (Leonie Huijbers en Jelle Klaas ) met de advocaten van Houthoff, (Ide Hendriks en Arjen de Snoo) , Het Wiel (Bram van Duinen- Woonwagenwijzer) en Peter Jorna (Consultancy Social Inclusion)namen  een onderdeel van de hoorzitting voor rekening.

Na de inleiding door Sabina Achterbergh, waarin zij  de inbreng voorleest van verhinderde organisaties en bewoners waaronder de Vereniging Behoud Woonwagencultuur  in Nederland ( Cees Groenendaal en Piet van Assendorp)  legt de vertegenwoordiger van het ministerie van Binnenlandse Zaken Dhr.Wiersma uit hoe de Rijksoverheid er toe gekomen is  gekomen om zich actief in te zetten tegen het discriminatiebeleid van gemeente, zodat wederzijds weer vertrouwen ontstaat in elkaar.

Knelpunten ten aanzien van het woonwagenbeleid gesignaleerd door woonwagenbewoners.

Voorafgaande aan deze hoorzitting is op 8 november 2017 door PILP  een overleg georganiseerd met vertegenwoordigers van de Roma, Sinti en woonwagenbewoners. Samen met hen en enkele experts is in kaart gebracht wat de grootste pijnpunten zijn in het woonwagenbeleid. Met hulp van advocaten van Houthoff  heeft het  advocaten team van PILP  deze punten verwerkt in een knelpunten overzicht, dat tijdens de hoorzitting wordt overhandigd aan de vertegenwoordiger van Binnenlandse zaken. ( zie bijlage onder dit bericht).

De hoorzitting.

In de inleiding door Sabina Achterbergh meldt zij de inbreng van verhinderde organisaties als de Vereniging Behoud Woonwagencultuur  in Nederland ( Cees Groenendaal en Piet van Assendorp)  die op hetzelde  moment een uitvoerige 10 puntenbrief met de Nationale Ombudsman aan het bespreken zijn. Woonwagen Belang Smallingerland ( Doet Kallenkoot en An Mirosch uit Drachten) beschrijven het standplaatsentekort in Smallingerland en de slechte communicatie met de gemeente. Django Wagner uit Nuenen noemt het standplaatsentekort, mevr.Basily uit Deurne benoemt het slechte toewijzingsbeleid, Cathy Kabalt  uit Blaricum loopt tegen de muur door de weigeringen van een hypotheek. Dhr.Wolters uit  Beilen beklaagt zich over het ontbreken van de trekvrijheid en trekkersplaatsen.

Aan het woord komen achtereenvolgens bewoners met een Roma, Sinti of woonwagenbewoners achtergrond aan het woord met  soms vernederende en traumatische ervaringen met gemeenten of politieoptredens, maar ook hoopvolle ervaringen na uitspraken door het CvRM. Zo vertelt Paula Bloemers van Travellers United  over haar gewonnen strijd bij het CVRM, Galit Brassem van Woonwagen- bewoners in actie over zijn ervaringen in Amsterdam, Nello en Nadino Weiss uit Arnhem over hun geschiedenis en ervaringen met hun transportbedrijf en muziek, Doris Visser  over de trieste opheffing van hun woonwagenlocatie de Escamplaan in Den Haag, Meikel Schmidt over  zijn gewonnen strijd over de hoogte van de woonwagens in Amsterdam, Dhr Becht, wonend op het kamp in Amsterdam over onzorgvuldig toewijzingsbeleid Amsterdam ,Maria Hendriks uit Amsterdam over haar ervaringen met de teloorgang van het circusbedrijf en de strijd tegen de vestiging van een festivalterrein vlak naast de standplaatsen. Willem Reuvers uit Tiel over zijn ervaringen met gemeentelijk beleid, dhr.Weiss namens Stichting Kleeza  over situatie in Beek, Beike Steinbach voorzitster van Stichting O Lungo Drom en woonachtig in Rijswijk over politieinval en slechte kwaliteit nieuwe woonwagens.

Inbreng organisaties en advocaten PILP en Houthoff

Aansluitend vraagt  Bram van Duinen, actief bij Het Wiel en  Woonwagenwijzer, o.a. aandacht voor  ontbreken hypotheken, veel te klein ( 5%) percentage koopstandplaatsen, vervanging slechte oude huurwagens, uitsluiting woonwagens subsidieregeling energiebesparing, geen huurtoeslag voor huurstandplaatsen, verbod plaatsen mantelzorgwagen of unit bij standplaatsen. Peter Jorna oud lid van de Commissie Raad van Europa aangaande Sinti, Roma en Travellers, sluit af over het Europese perspectief richting het recht op wonen in een woonwagen.

De advocaten van Houthoff, Ide Hendriks en Arjen de Snoo, nog eens de aandacht op een aantal  pijnpunten die zijn opgenomen in de knelpuntennota. Leonie Huijbers legt namens het team PILP daarna nog eens uit dat op basis van alle juridische uitspraken, die op Europees niveau en in Nederland door het College voor de Rechten van de Mens zijn gedaan, dat de overheid er alles aan moet doen om het woonwagenleven te faciliteren, mogelijk te maken.Jelle Klaas sluit hier op aan en hoopt dat de Rijksoverheid inderdaad nu doorpakt . Zij zullen het nauwgezet volgen en de gemeenschap van juridisch advies blijven voorzien.

Slotwoord Frenk Wiersma van Binnenlandse zaken

Frenk Wiersma  zegt mede namens zijn aanwezige medewerkers, waaronder Vital Moors en Michelle van Dijk, dat hij onder de indruk is van de opkomst en de getuigenissen van bewoners in de bijeenkomst en gemotiveerd  aan de slag gaat met de verdere uitwerking van het nieuwe beleid. Dat betekent voor 2018 verdere gesprekken met Aedes en  VNG. Het is de bedoeling dat in de nieuwe Handreiking Discriminatie, die in het voorjaar gaat uitkomen een apart hoofdstuk komt over het uitsterfbeleid en wat daar tegen te doen. Ook wordt er een Handreiking voor gemeenten  over standplaatsenbeleid uitgebracht, waarin de mensenrechten van woonwagenbewoners centraal staan en aanbevelingen worden gedaan voor een standplaatsenbeleid dat rekening houdt met de uitspraken van het CvRM. tevens wordt nagedacht over het houden van bijvoorbeeld regiobijeenkomsten voor gemeenten, om het nieuwe standplaatsenbeleid uit te leggen en hen te overtuigen om er iets aan te doen door het uitsterfbeleid aan te passen. Tenslotte wil het ministerie een overzicht maken, een monitor, waarin staat hoeveel standplaatsen, huur- en koopwoonwagens er in elke gemeente zijn en mogelijk de behoefte aan nieuwe standplaatsen. Deze monitor wil men voortaan om de 3-4 (?) jaar herhalen, zodat de ontwikkelingen gevolgd kunnen worden.

Actie Vereniging Behoud Woonwagencultuur Nederland (VBWN)

Op dezelfde dag dat de hoorzitting plaatsvond in Den Haag, was de Vereniging behoud Woonwagencultuur Nederland (VBWN) met Piet Assendorp en Cees Groenendaal op bezoek bij de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. De vereniging stelt zich op het standpunt, dat voordat zij met de overheid gaan praten, de overheid  eerst de betonblokken weg moeten halen en de opgeheven standplaatsen terug moeten verhuren of verkopen. Dat het ministerie  de Handreiking voor gemeenten “ Werken aan woonwagenlocaties “ uit 2006 van de website heeft verwijderd is op zich een goede zaak, maar er ligt volgens de VBWN een taak van de overheid om opdracht te geven aan de gemeentes om per direct de betonblokken weg te halen en de vakken te verhuren zo dat men zijn goede wil betoont Dan is er een schone lei om mee te beginnen om te praten over de nieuwe standplaatsen.

Tijdens het gesprek  met Martin Blaakman (projectleider, opsteller van het rapport en rechterhand van Reinier van Zutphen) is dit aan de orde geweest en is ook de 10-puntenbrief (brief aan Vital Moors van het ministerie BZK) besproken. Bij de Ombudsman is het dossier “Woonwagenbewoner zoekt standplaats”” nog zeer levendig en actief. De gevraagde reacties op het rapport met name de gevraagde reacties van gemeenten blijven nog wat uit, maar gemeenten krijgen nog een herinnering op toch een antwoord naar de nationale Ombudsman te sturen.

woonwagenwijzer7