Media


Zoeken
Leven en woonplaats viagra kopen maken integraal cialis 20mg deel uit van iemands cenforce 200 bestaan ​​en finasteride kopen dit alles heeft furosemide 40 mg in de eerste kamagra kopen plaats invloed stromectol kopen op de gezondheid

Woonwagenbeleid gemeente Utrecht komt 28 november in Commissie Stad en Ruimte.

Maandag 26 november 2013

De toekomst van het Woonwagen-beleid in Utrecht komt op donderdagmiddag 28 november 2013 om 16.30 uur aan de orde in de Commissie Stad en Ruimte.  Wethouder Isabella zal de vragen beantwoorden van dhr. WW Buunk (VVD) en dhr. J Flipse (D66).   De VVD- fractie wil de financiële consequenties beter benoemd zien (mogelijk in afwijking van beleidskaders) grond wordt doorverkocht die voor een laag grondtarief door de gemeente ter beschikking is gesteld aan de organisatie van de woningcorporaties. Daarbij is voor de fractie de betrokkenheid bij of verantwoordelijkheid van de gemeente voor de financiën van de stichting niet duidelijk. In het bijzonder vraagt de fractie aandacht voor de consequenties voor de bestemmingsplan en grondexploitatie van de Veemarkt, waar nog woonwagenplekken aangewezen zijn en voor andere bouwlocaties. Tot slot wil de fractie meer inzicht in wat bedoeld wordt met de “normalisatie” naar gewone woonlocaties, maar waar wel altijd extra handhaving nodig is en waar voortaan toewijzing aan vrienden en familie de regels wordt. De fractie vraagt zich af hoe het college zich dit op den duur voorstelt.
De D66-fractie wil graag met de wethouder bespreken of deze voorstellen voldoende inspelen op de behoefte aan woonwagenstandplaatsen. Daarnaast wil de fractie van gedachten wisselen over de effectiviteit van de vernieuwde aanpak van toezicht en handhaving in vergelijking met de aanpak in het verleden. Tot slot bespreekt de de fractie graag de financiële situatie van de BV Woonwagenexploitatie, de gemeentelijke bijdrage aan de BV en het functioneren van de BV in de toekomst in relatie tot haar financiële situatie.

Vliegende Spinnen bezoek Raadsinfoavond op 6 november.

Dinsdag 6 november  is er door de vliegende spinnen een bezoek gebracht in Utrecht om daar op een raadinfo avond de aanwezige raadsleden te informeren over een notitie van Burgemeester en Wethouders het nieuw voorgenomen woonwagen beleid van Utrecht. Het was een druk bezochte avond in het Utrechtse stadhuis, zo circa 50 woonwagenbewoners vergezelde de heer Booij in zijn kruistocht langs de gemeentes.

Volgens een artikel in Dichtbij werd er na  een vlammend betoog van de heer Booij en een andere vliegende spin nog even nagepraat met de aanwezige raadsleden, die opvallend veel interesse toonde in het verhaal wat de spinnen te vertellen hadden, de sfeer was zeer gemoedelijk te noemen ondanks de aanwezigheid van grote getallen woonwagenbewoners in het stadhuis, zo kan het dus ook. Het is dan ook niet verwachten dat het besluit van Burgemeester en Wethouders een hamerstuk zal worden eerder dat er door enkele raadsleden om opheldering gevraag zal worden over deze snode plannen.

B & W van Utrecht hebben in een Icon of Commissiebrief Toekomstwoonwagenstandplaatsen 3  Sept 2013 Commissiebrief Toekomstwoonwagenstandplaatsen 3 Sept 2013 aan de commissie Stad en Ruimte geschreven, dat zij op 16 juli  hebben ingestemd met een aantal wijzigingen in het gemeentelijk beleid met betrekking tot standplaatsen voor woonwagens. Deze wijzigingen vloeien voort uit de vervolgbesprekingen op basis van de ‘Startnotitie Herbezinning koers woonwagenzaken Utrecht’ die het College eind 2011 heeft vastgesteld.

Startnotitie Woonwagenbeleid Utrecht

In deze Startnotitie zijn 5 onderwerpen benoemd die voor nader onderzoek en eventueel herziening in aanmerking kwamen. De gemeente is verantwoordelijk voor het algemene woonwagenbeleid. De aanleg, het beheer, de verhuur en de exploitatie zijn in handen van de BV Woonwagenexploitatie, die wordt gevormd door de Utrechtse woningcorporaties Mitros, Bo-Ex, Portaal en SSH.

De onderwerpen voor herbezinning waren: het aantal woonwagenstandplaatsen in Utrecht, de toewijzing van standplaatsen, de financiën van de BV Woonwagenexploitatie, toezicht en handhaving op en rond de standplaatsen en de communicatie met de woonwagenbewoners.

In de bijgevoegde notitie Icon of Startnotitie Herbezinning Koers Woonwagenzaken Sept 2011 Utrecht Startnotitie Herbezinning Koers Woonwagenzaken Sept 2011 Utrecht zijn genoemde onderwerpen uitgewerkt in voorstellen voor aanpassing van het woonwagenbeleid. 28 augustus de Ruimtelijke Richtlijnen Woonwagenlocaties 2012 vastgesteld, welke op 29 augustus 2013 is gepubliceerd op de gemeentelijke website. In deze beleidsnotitie geeft zij een korte verantwoording van haar beleid:

1. Geen verdere uitbreiding van het aantal woonwagenstandplaatsen
De stad Utrecht telt op dit moment 137 standplaatsen op 34 woonwagenlocaties. Wij willen deze aantallen niet verder uitbreiden; dat geldt ook voor de locaties in Leidsche Rijn en op het Veemarktterrein, die eerder in aanmerking zouden komen voor het aanleggen van nieuwe standplaatsen.

2. Meer invloed van woonwagenbewoners bij de toewijzing van standplaatsen
Tot nu toe gebeurt de toewijzing van standplaatsen op basis van woonduur en inschrijvingstijd. Op van een nieuwe bewoner voor een vrijgekomen standplaats., zoals dat bij het toewijzen van een woning in woongroepen gebeurt. Op uitdrukkelijke wens van de woonwagenbewoners zelf krijgen zij voortaan meer invloed bij de keuze.Een andere beoogde wijziging in relatie tot het toewijzingsbeleid is het medehuurderschap van de
inwonende kinderen van een woonwagenbewoner. Onderzocht gaat worden of de kinderen automatisch huurder van de standplaats kunnen worden, zodat zij niet hoeven te verhuizen bij vertrek of overlijden van de hoofdbewoner.

3. Financiën van de BV Woonwagenexploitatie
In 2002 heeft de gemeente eigendom, beheer en exploitatie van de woonwagenstandplaatsen overgedragen aan de Utrechtse woningcorporaties Mitros, Portaal, Bo-Ex en SSH.  Hoewel de BV aangeeft dat zijn financiële positie problematisch is, is er voor het College geen aanleiding om de BV financieel tegemoet te komen dan wel (extra) budget te reserveren voor de uitvoering van het woonwagenbeleid.

4. Toezicht en handhaving op en rond de woonwagenlocaties
Volgens de BV Woonwagenexploitatie staat regelmatig de leefbaarheid en overlastproblematiek op en rond de woonwagenlocaties centraal. Om de woonoverlast effectief te bestrijden zal de gemeente meer proactief handhaven, in nauwe samenwerking met de BV en de politie.

5. Communicatie en overleg met de woonwagenbewoners
Woonwagenbewoners hebben dezelfde mogelijkheden voor participatie als andere bewoners van Utrecht met een bijzondere woonwens. De gemeente staat open voor een initiatief of vraag voor
overleg vanuit de gemeenschap van woonwagenbewoners.  Op de huidige woonwagenstandplaatsen zal een wijkbericht worden verspreid over het aangepaste beleid.

 

 

 

 

woonwagenwijzer7