Media


Zoeken
Leven en woonplaats viagra kopen maken integraal cialis 20mg deel uit van iemands cenforce 200 bestaan ​​en finasteride kopen dit alles heeft furosemide 40 mg in de eerste kamagra kopen plaats invloed stromectol kopen op de gezondheid

Stichting Mooiland discrimineert woonwagenbewoners door vrijkomende standplaatsen op hun woonwagenlocatie niet meer te verhuren.

Maandag 22 december 2014

In het voorgaande bericht van 22 december over de uitspraak van het College voor de Rechten van de Mens werd gesteld:

” De gemeente Oss discrimineert woonwagenbewoners door een uitsterfbeleid te voeren voor woonwagenbewoning. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens in twee zaken aangespannen door woonwagenbewoners. Het uitsterfbeleid tast de kern van de woonwagen cultuur aan. Leven in woonwagens is namelijk een essentieel onderdeel van deze cultuur………..

Door het beleid van de woningcorporatie  kunnen de kinderen van de woonwagenbewoners niet zelfstandig in een woonwagen wonen. Gevolg is dat steeds minder mensen in woonwagens kunnen wonen en de woonwagencultuur uiteindelijk verdwijnt. Dit is in strijd met de gelijkebehandelingswetgeving en het Internationale Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie. Daarom brengt het College de oordelen onder de aandacht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en minister Blok.”

Bovenstaande  tekst is te vinden op de website van het College voor de Rechten van de Mens. Het college heeft in een drietal oordelen niet alleen de gemeente Oss veroordeelt voor discriminatie op basis van ras, maar ook de Woningstichting Mooiland. Met deze uitspraken worden een aantal belangrijke zaken vastgelegd, waar voortaan gemeenten, woningbouwverenigingen, maar ook externe beheerbureau’s terdege rekening mee zullen moeten houden.

Woningcorporaties zijn ook gehouden aan de Algemene Wet Gelijke Behandeling(AWGB)

In het oordeel van het College wordt  kritisch gekeken naar de wijze waarop woningcorporatie als Mooiland zich beroept op het beleid van het college van B&W en de contracten, die zij met de gemeente Oss heeft afgesloten bij de overname van de woonwagenlocaties.

1.   Zolang het huidige toewijzingssysteem van kracht is, zullen de huidige standplaatsen worden aangehouden voor de vraag vanuit de oorspronkelijke doelgroep in Berghem.

  1. Het toekomstig beleid zal erop gericht zijn de huidige woonvorm van standplaats met woonwagen niet verder uit te breiden. Na het vrijkomen van plaatsen op bestaande woonwagenlocaties zullen deze worden afgebroken of zal gekeken worden naar de mogelijkheid van permanente bebouwing, mits gericht op de natuurlijke aanwas en deel uitmakend van het reguliere woningbestand van de woningcorporatie.
  2. Koper gaat niet over tot verkoop van standplaatsen.

Het College stelt dat ook een woningcorporatie zich dient te houden aan de  Algemene wet gelijke behandeling (AWGB). In de wet is bepaald dat het is verboden om onderscheid op grond van ras te maken bij het aanbieden van goederen of diensten indien dit geschiedt door een instelling die werkzaam is op het gebied van volkshuisvesting. Woningcorporatie Mooiland  moet zich als verhuurster van standplaatsen, die vallen onder de sociale woningbouw houden aan deze verbodsbepaling. Je kan als woningcorporatie je niet verschuilen achter gemeentelijk beleid, je bent zelfstandig verantwoordelijk of jouw beleid de rechten van mensen, van huurders waar je verantwoordelijk voor bent respecteert.

Het College stelt dat de woningcorporatie Mooiland doordat zij het passieve 0-beleid (uitsterfbeleid) voor woonwagenbewoning van de gemeente  feitelijk toepast, zij net als de gemeente Oss  jegens de woonwagenbewoners verzoekers direct onderscheid maakt op grond van ras.

Icon of Volledig Oordeel 2014-166 22 December 2014 CRM Stichting Mooiland Discriminatie Woonwagenbewoners Volledig Oordeel 2014-166 22 December 2014 CRM Stichting Mooiland Discriminatie Woonwagenbewoners
woonwagenwijzer7