Media


Zoeken
Leven en woonplaats viagra kopen maken integraal cialis 20mg deel uit van iemands cenforce 200 bestaan ​​en finasteride kopen dit alles heeft furosemide 40 mg in de eerste kamagra kopen plaats invloed stromectol kopen op de gezondheid

Kinderen woonwagenbewoners in België hebben heel jaar “verplicht” zomervakantie

Dinsdag 18 november 2014

“Minstens 100 kinderen van woonwagenbewoners kunnen niet naar school en worden een heel schooljaar veroordeeld tot een “verplichte vakantie”. Dat komt doordat de gemeenten te weinig plaatsen inrichten voor die gezinnen, waardoor die verplicht moeten ronddolen, klaagt het Minderhedenforum aan. Het forum wil dat de volgende regering werk maakt van strengere regelgeving.”
Deze tekst verscheen op 30 juni 2014 op de website van De Morgen. Het aantal kinderen van woonwagenbewoners dat geen kans krijgt om naar school te gaan stijgt, zegt het forum. Een en ander is volgens hen te wijten aan het feit dat de terreinen ontruimd worden en hun ouders moeten vertrekken zonder dat ze een alternatief krijgen.Dat komt doordat die gemeenten het vrijblijvend beleid van de Vlaamse overheid voor meer woonplaatsen niet uitvoeren, aldus het Minderhedenforum. “In de afgelopen legislatuur zijn er maar 12 standplaatsen bijgekomen. Nochtans zegt het beleidsplan Woonwagenbewoners van de Vlaamse overheid dat er 500 standplaatsen moeten bijkomen.”
“Gemeenten organiseren zo schoolverzuim en brengen de toekomst van deze kinderen in het gedrang”, zegt Wouter Van Bellingen, directeur van het Minderhedenforum. Deze noodkreet staat niet op zichzelf.
Europa kritiseert België al jaren over huisvesting woonwagenbewoners.

Europa is al jaren kritisch over woonwagenbeleid in België.

Europa levert al jaren stevige kritiek op het huisvestingsbeleid van de Belgische overheid ten aanzien van woonwagenbewoners in België. Zowel in de rapporten van de Raad van Europa als die van de Europese Unie staat onomwonden, dat België in strijd met Europese verdragen onvoldoende actie onderneemt om de schrijnende huisvestingssituatie van woonwagen bewoners te verbeteren. In België zijn er vier grote groepen Roma en woonwagenbewoners: Belgische woonwagenbewoners (ongeveer 7.000), de Manoesjen (Belgische Sinti – ongeveer 1500), afstammelingen van Roma-migranten uit het midden van de 19e eeuw (ongeveer 700) en Roma-migranten uit Oost-Europa. De eerste drie groepen hebben de Belgische nationaliteit. In 2014 is het laatste rapport verschenen van de Europese Commissie tegen racisme en Intolerantie (ECRI) over België. In 2013 is de uitspraak gepubliceerd van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ESCR) dat België het Europees Handvest schendt.

De Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI)

De commissie ECRI is ingesteld door de Raad van Europa. Het is een onafhankelijk toezichtsorgaan voor de mensenrechten dat zich heeft gespecialiseerd in vraagstukken van racisme en onverdraagzaamheid. Een van de activiteiten van de ECRI is monitoring van de situatie omtrent racisme en onverdraagzaamheid in elke lidstaat van de Raad van Europa. Per land wordt de situatie geanalyseerd en worden er suggesties en voorstellen gedaan voor oplossingen van de vastgestelde problemen.

ECRI-Rapport over België 25 februari 2014.

Op 25 februari 2014 heeft de ECRI haar 5e rapport gepresenteerd over de situatie in België. Zij stelt zich bijzonder kritisch op ten aanzien van het huisvestingsbeleid voor woonwagenbewoners in België en doet verschillende aanbevelingen om de situatie te verbeteren. Zij herhaal haar eerdere aanbeveling dat België Protocol nr. 12 bij het Europees Verdrag over de rechten van de mens zo snel mogelijk moet ratificeren. In het rapport staan de volgende:

Bevindingen en aanbevelingen

130. Wat haar tweede tussentijdse follow-up aanbeveling betreft, meldde de ECRI dat er niet genoeg goed gelegen en behoorlijk uitgeruste doorgangsterreinen voor woonwagenbewoners beschikbaar zijn. De ECRI vraagt de Belgische overheden om haar aanbeveling snel uit te voeren en voldoende doorgangsterreinen aan te leggen. Uit de tussentijdse follow-up conclusies van de ECRI blijkt dat maatregelen zijn getroffen om meer en betere doorgangsterreinen voor de woonwagenbewoners in te richten. Jammer genoeg blijven bepaalde problemen bestaan en moet er dringend meer gebeuren om het aantal doorgangsterreinen uit te breiden waar woonwagenbewoners naar behoren kunnen verblijven.

131. Bovendien besloot het Europees Comité voor sociale rechten (ECSR) naar aanleiding van collectieve klacht nr. 62/2010 van de Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH) tegen België dat België het Europese Sociale Handvest schendt omdat het woonwagenbewoners niet correct behandelt; er zijn onvoldoende doorgangsterreinen voor woonwagenbewoners beschikbaar en de regels voor stedenbouwkundige planning zijn niet aangepast aan hun verblijf.

132. De ECRI heeft de volgende informatie verzameld over goed uitgeruste doorgangsterreinen die nu beschikbaar zijn. Het Vlaamse Gewest heeft vier tijdelijke doorgangsterreinen voor kortstondig verblijf en verschillende tijdelijke pleisterplaatsen in tal van gemeenten (waar woonwagenbewoners tot 90 dagen per jaar kunnen verblijven). Daarnaast beschikt het Gewest nog over 30 residentiële terreinen waar woonwagenbewoners langer kunnen verblijven. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd het enige bestaande doorgangsterrein voor kortstondig verblijf in juli 2012 gesloten. Het enige kleine residentiële terrein in de gemeente Molenbeek gaat binnenkort wellicht ook dicht. In het Waalse Gewest zijn drie tijdelijke doorgangsterreinen beschikbaar, maar ze zijn nog niet naar behoren uitgerust. Ze moeten in 2014 klaar zijn.

133. De ECRI stelt vast dat er aanzienlijke verschillen blijven bestaan tussen de drie verschillende landsdelen. Vooral het Vlaamse Gewest lijkt een beter gestructureerd beleid te voeren wat financiële middelen, wetgeving en praktijk betreft. Het Waalse Gewest geeft de voorkeur aan onderhandelingen en overleg met vertegenwoordigers van de woonwagenbewoners en van de gemeenten over wetgeving en speelt geval per geval op de behoefte aan doorgangsterreinen in door ad-hoc pleisterplaatsen in te richten.

134. Samenvattend is de ECRI van oordeel dat er nog altijd weinig behoorlijk uitgeruste doorgangsterreinen zijn, vooral in het Waalse Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat haast geen opvangplaatsen heeft. De ECRI herhaalt haar aanbeveling aan de Belgische overheden om zo snel mogelijk oplossingen uit te werken en voldoende goed gelegen en naar behoren uitgeruste doorgangsterreinen in te richten waar woonwagenbewoners kunnen verblijven.

Het Europese Comité voor Sociale Rechten (ECSR).

In een eerder bericht op 15 januari 2013 op deze website werd melding gemaakt van de veroordeling van België door Het Europese Comité voor Sociale Rechten (ECSR) naar aanleiding van een klacht door De Internationale Federatie van mensenrechtenliga’s (FIDH).België schendt de artikelen die aangepaste huisvesting voor iedere familie garan deren (art. 16), sociale uitsluiting en armoede bestrijden (art. 30) en discriminatie verbieden. Zij werd veroordeeld voor een gebrek aan verblijfplaatsen voor woonwagen-bewoners en een ongerechtvaardigde uitsluiting en uitwijzing van woonwagenbewoners door steden en gemeenten.

Zie pagina : Europees beleid huisvesting woonwagenbewoners België

woonwagenwijzer7