Media


Zoeken
Leven en woonplaats viagra kopen maken integraal cialis 20mg deel uit van iemands cenforce 200 bestaan ​​en finasteride kopen dit alles heeft furosemide 40 mg in de eerste kamagra kopen plaats invloed stromectol kopen op de gezondheid

Het Wiel teleurgesteld in opstelling nieuwe minister Blok inzake huisvestingssituatie woonwagenbewoners.

In het eerste nummer in 2013 van Het Wiel, landelijk onafhankelijk informatieblad dat zich richt op woonwagenbewoners Sinti en Roma, wordt teleurgesteld gereageerd op de opstelling van minister Blok in de commissie van Binnenlandse Zaken van 12 december 2012. Het Wiel dat dit jaar haar 25 jarige bestaan viert had liever gezien, dat zij haar lezers positiever nieuws had kunnen brengen.

Redacteur Thea Reuver geeft in haar hoofdartikel aan, dat minister Blok met zijn standpunt dat hij niet van plan is om de huisvestings-situatie en maatschappelijke positie van woonwagenbewoners nog te monitoren, voorbijgaat aan de eerdere wens van de Tweede Kamer. In haar artikel zet Reuver vraagtekens bij de opstelling van de minister om in het rijksbeleid alleen nog ondersteuning aan gemeenten te bieden bij het aanpakken van woonwagenlocaties die het stempel van vrijplaats hebben gekregen. Signalen uit het gehele land geven juist aan dat de huisvesting van woonwagenbewoners steeds meer onder druk komt te staan door de opstelling van ver- schillende gemeenten en woningcorporaties om een uitsterfbeleid voor woonwagenlocaties te hanteren.

Het Wiel hoopt dat minister Blok zijn toezegging voor een gesprek aan initiatiefneemster Sabina Achterberg van de demonstratie van woonwagenbewoners voorafgaande aan de vergadering nakomt. Het Wiel constateert dat hoewel in de rapporten Woonwagenbewoners in Nederland en Vrijplaatsen op woonwagenlocaties te weinig aandacht is voor de nijpende huisvestingssituatie van woonwagenbewoners, minister Blok  tenminste aandacht had kunnen besteden aan de aanbevelingen. Zo raden de onderzoekers  gemeenten aan om een integrale visie te ontwikkelen op de gebieden huisvesting,werk en scholing. Ook vragen ze gemeenten en corporaties om een actief beleid te voeren m.b.t. onderhoud en beheer en handhaving, zodat onnodige herstructurering van woonwagencentra op termijn kan worden voorkomen. Tevens bepleiten ze om sociale huurstand-plaatsen over te dragen aan corporaties en standplaatsen voor huishoudens met een hoog inkomen te verkopen aan bewoners.

Tenslotte wijst Thea Reuver naar aanleiding van het gehanteerde “uitsterfbeleid” van gemeenten en woningcorporaties naar het beleid van de Europese commissie , die woonwagenbewoners Roma en Sinti in Europa in al haar lidstaten beschouwd als een culturele minderheid, waarvoor voldoende bij hen passende huisvesting op woonwagencentra moet worden geboden. Nadat zij heeft vastge-steld, dat de woonvorm woonwagen in Nederland een erkende woonvorm is, geeft zij aan dat de mate waarin in Nederland in de afgelopen jaren standplaatsen worden opgeheven, niet thuis hoort in het beleid voor deze doelgroep. Tevens ziet zij een taak voor de rijksoverheid om  invloed uit te oefenen op het beleid van banken en verzekeringsmaatschappijen en , om ook aan woonwagenbewoners hypotheken en verzekeringen voor woonwagens en standplaatsen te verstrekken.

*In 2012 heeft  het Europese Comite voor Sociale Rechten naar aanleiding van een klacht van de Internationale Federatie voor Mensenrechten (IFM)  België op de vingers getikt, omdat zij het recht van woonwagenbewoners op een degelijke huisvesting schendt. 

Zie voor het volledige artikel:Icon of Het Wiel 2013-1 Commentaar Het Wiel 2013-1 Commentaar

woonwagenwijzer7