Media


Zoeken
Leven en woonplaats viagra kopen maken integraal cialis 20mg deel uit van iemands cenforce 200 bestaan ​​en finasteride kopen dit alles heeft furosemide 40 mg in de eerste kamagra kopen plaats invloed stromectol kopen op de gezondheid

Minister Blok voelt niets voor Monitor huisvesting woonwagenbeleid.

Tijdens de vergadering van de Commissie Wijkaanpak en Stedelijke vernieuwing op woensdag 12 december heeft minister Stef Blok aangegeven niets te voelen voor monitoring van het huisvestingsdeel van het woonwagenbeleid. Ook zag hij niets in het alsnog  instellen van een Kenniscentrum woonwagenbeleid. In de commissie werd gediscussieerd over het woonwagenbeleid aan de hand van twee rapportages Woonwagenbewoners In Nederland 2011 en “Vrijplaatsen op woonwagenlocaties” . Daarbij werd ook  tijd ingeruimd voor de  actualiteit rondom de verhuiskostenbijdrage van een miljoen euro voor de verplaatsing van drie woonwagens op de Karosseer in Maastricht .

De minister stelde in navolging van de rapporten, dat hoewel er gelukkig in de meeste woonwagencentra geen sprake was van misstanden, dat het in te veel centra nog veel teveel was. Bovendien was het aantal vrijplaatsen sinds 2006 niet verminderd. In zijn visie is de verantwoordelijkheid voor het huisvestingsdeel van het woonwagenbeleid in 1999 bij gemeenten neergelegd. Hij betoogde verder dat de rijksoverheid nog wel een taak heeft op het terrein van bestrijding van criminaliteit, drugsteelt, belastingbetaling , fraudebestrijding en veiligheid. Daarbij kunnen gemeenten gesteund worden door de  Regionale Informatie- en Expertisecentra (RIEC’s) en een Landelijk Informatie- en Expertisecentrum (LIEC) . Zij verzamelen informatie over criminaliteit in een regio en houden politie en gemeente op de hoogte.

Na de bijdrages van de verschillende fracties over  de miljoenen van Maastricht en de pleidooien voor sterkere handhaving bij vrijplaatsen en aanpak van criminaliteit herinnerde Paulus Jansen van de SP  in tweede termijn minister Blok aan afspraken in het laatst gehouden overleg op 12 oktober 2009 van de algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie. De  toenmalige minister van der Laan had destijds toegezegd dat de VROM-Inspectie een initiatief zou ondersteunen om te komen tot een  Landelijk Kenniscentrum. Ten aanzien van de rapporten merkte Jansen op deze geen feitelijke  informatie opleverden over hoeveel woonwagenlocaties er nu sinds 1999 overgedragen waren naar gemeenten. Volgens zijn persoonlijke schatting zou dat nog geen 50% zijn. Hij constateerde dat het rapport van BMC is gebaseerd op gesprekken met betrokkenen en informatie oplevert uit de 2e hand, maar feitelijke gegevens  over de omvang van problemen waar gemeente mee kampen ontbreken. Hij miste goede voorbeelden  en fouten die er gemaakt worden in de aanpak van probleemsituaties, waarvan geleerd kan worden, zodat de vele euro’s belastinggelden, die erin gestoken worden of dat nu rijksgeld of gemeentegelden zijn beter besteedt worden.

Minister Blok antwoordde in tweede termijn, dat nadat hij zich in de pauze  had laten bijpraten op dit dossier, hij had begrepen dat de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) destijds het initiatief had genomen om te komen tot een Kenniscentrum. Bij dat initiatief waren ook een aantal corporaties en de VROM-inspectie betrokken. De SEV  heeft uiteindelijk  zelf geconcludeerd dat het Kenniscentrum niet van de grond kon komen. Vervolgens stelt minister Blok dat gecombineerd met het feit dat in die tijd ook de landelijke woonwagenwet is beeindigd en de verantwoordelijkheid bij de gemeenten is neergelegd, dat daarmee de rol van de overheid in dit verband komt te vervallen.

De minister merkt op dat ten aanzien van de vraag om blijvende monitoring van het woonwagenbeleid op, dat het in het kader van de verantwoordelijkheidsverdeling  het niet zo logisch is dat de landelijke overheid daar blijft monitoren. Hij is van mening, dat de landelijke volksvertegenwoordigers moeten durven te zeggen, dat als zij aan iets aan de lokale collega’s overdragen, dat zij er daar dan ook echt over gaan. Dat gaat echter niet over logische landelijke onderwerpen als criminaliteitsbestrijding, nationale politie, die speerpunten heeft of bestrijding van fraude en drugsteelt .

 

 

woonwagenwijzer7