Media


Juridische vraagbaak voor woonwagenbewoners.

Met dank aan Het Wiel worden in deze rubriek Woonwagenrecht de adviezen over juridische vragen beantwoord door Sjoerd Jaasma. Jaasma de Winter advocaten  Marius Bauerstraat 30, 1062 AR Amsterdam E-mail: sjaasma@jaasmadewinter.nl Tel: 020 669 89 09 Fax: 020 669 61 46 Website: www.jaasmadewinter.nl
  Het Wiel is een onafhankelijk periodiek dat zich richt op woonwagenbewoners, Sinti en Roma in Nederland om hen zo breed mogelijk te informeren. Het Wiel is een uitgave van de Stichting Woonwagennieuws. Het verschijnt 7 keer per jaar. De redactie is in handen van Thea Reuver. Het Wiel heeft ook een eigen website www.hetwiel.info, waarin een aantal artikelen terug te lezen zijn. Sinds 2012 is Het Wiel ook actief op Facebook. Redactieadres: Het Wiel, Postbus 595, 3700 AN Zeist. Telefoon: 030 - 2933863 Email: hetwiel @xs4all.nl.  Bezoekadres: Godfried van Seijstlaan 53, Zeist

Rechterlijke uitspraken online

Op de website www.jure.nl kan je zoeken naar rechterlijke uitspraken over allerlei woonwagenzaken. Door middel van de zoekfunctie is het gehele archief van uitspraken door de Nederlandse rechterlijke macht doorzoekbaar. Dagelijks worden nieuwe uitspraken afkomstig van alle gerechtelijke instanties, onderverdeeld in verschillende rechtsgebieden gepubliceerd via de website, diverse RSS-feeds en elektronische nieuwsbrieven. Ook op de website www.rechtspraak.nl kan je alle uitspraken van allerlei rechtsinstanties opzoeken.website_jure

Burgemeesters sluiten steeds vaker woonwagens

Het Wiel nummer 2 2017 Bestuursdwang Enige jaren geleden heb ik geschreven over de gevolgen voor de huurovereenkomst als er in een woning, op de standplaats of in een woonwagen een hennepkwekerij wordt aangetroffen. Dat beleid wordt nog steeds vrij radicaal voortgezet. De huurovereenkomst wordt ontbonden en de woning of de standplaats wordt ontruimd. Alleen in zeer bijzondere situaties wordt daar nog van afgezien. Ook al is er nu een meerderheid in de Tweede Kamer die voor legalisering van wietteelt is, thuisteelt zal toch wel verboden blijven. Sluiting woning De burgemeesters hebben de bevoegdheid, nadat zij er door de politie op gewezen zijn dat er sprake is van overtreding van de Opiumwet, om een woning, bedrijf of woonwagen dicht te laten timmeren. Juridisch is dat dan een last onder bestuursdwang. Die mogelijkheid is bekend onder de naam Wet Damocles. Sinds de invoering van deze wet is er veel gebeurd en zijn er diverse uitspraken van de hoogste bestuursrechter. Beleidsregels De meeste gemeenten hebben speciale regels opgesteld, zogenaamde beleidsregels, waarin omschreven staat wanneer de burgemeester overgaat tot sluiting van een woning en voor welke periode. Meestal krijgt men bij de eerste keer een waarschuwing. Bezwaar Omdat er sprake is van een bestuursrechtelijk besluit staan de mogelijkheden van bezwaar en beroep tegen het sluitingsbevel open. Je kunt binnen zes weken in bezwaar en als er spoed geboden is omdat de sluiting al snel gaat plaatsvinden, kun je naar de bestuursrechter in kort geding. Ontbinden huur Nu zou dat dichttimmeren voor drie maanden in principe nog te overzien zijn. Maar de wet Damocles bepaalt ook dat de verhuurder de huurovereenkomst buiten gerechtelijk, dus zonder tussenkomst van een rechter, kan ontbinden nadat een woning is dichtgetimmerd. Nieuwe uitspraak Onlangs heeft het gerechtshof uit Den Haag een interessante uitspraak gedaan. De burgemeester had een woonwagen gesloten zonder dat de standplaats ook gesloten werd. De bewoner bleef op de standplaats wonen in een caravan. Volgens het Gerechtshof leverde de enkele sluiting van de woonwagen geen grond voor de buitengerechtelijke ontbinding van de huurovereenkomst van de standplaats. Die overeenkomst bleef dus overeind Lees het volledige artikel in:  Icon of Het Wiel 2017 Nummer 2 Sluiting Woonwagen Het Wiel 2017 Nummer 2 Sluiting Woonwagen

Schulden en wettelijke schuldsanering

Het Wiel nummer 1 2017 Heeft u schulden en weet u niet meer hoe u ze moet aflossen? Misschien komt u dan in aanmerking voor een wettelijke schuldsanering op basis van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Hiermee kunt u met een schone lei, dus zonder schulden, opnieuw beginnen. U wordt niet zomaar tot deze regeling toegelaten, er gelden vier voorwaarden. De voorwaarden om toegelaten te kunnen worden tot de Wsnp zijn: 1. U hebt problematische schulden Problematische schulden zijn schulden die u niet zelf meer kunt aflossen. Problematische schulden zijn schulden die u niet zelf meer kunt aflossen. U betaalt bijvoorbeeld een rentepercentage dat zó hoog is dat u niet tot het aflossen van de schuld komt. Of er ligt beslag op uw inkomen, met als gevolg dat u de vaste lasten niet meer kunt betalen en de schulden verder oplopen. 2. De geldproblemen zijn niet buiten de rechter om op te lossen. U hebt eerst geprobeerd de geldproblemen op te lossen zonder tussenkomst van de rechter en dit is niet gelukt. Ofwel : u hebt eerst geprobeerd uit uw schulden te komen via schuldhulpverlening of het minnelijk traject. 3. De schulden zijn onbedoeld ontstaan U bent in de voorgaande vijf jaar 'te goeder trouw' geweest en heeft niet bewust schulden gemaakt. 4. U kunt de verplichtingen uit de Wsnp nakomen Voordat u tot de Wsnp wordt toegelaten, kijkt de rechter of u de verplichtingen tijdens de regeling kunt nakomen. 5. U zit niet in de Wsnp en heeft hier de afgelopen 10 jaar niet in gezeten. Voortraject Het is van belang dat u, voordat u in een wettelijke schuldregeling kunt worden opgenomen, eerst alles geprobeerd hebt om de schulden zelf op te lossen al dan niet met hulp van de schuldhulpverlening. Tijdig aan de bel trekken Het is vooral belangrijk om snel aan de bel te trekken zodra u ziet aankomen dat u in de betalingsproblemen komt. Huurschulden en ontruiming Tegenwoordig zijn verhuurders steeds meer bereid huurschulden op te lossen in plaats van de huurder er meteen uit te zetten na een achterstand van drie maanden. Mocht het toch zover zijn en er ligt al een uitspraak van de rechter dat u de woonwagen en standplaats moet verlaten, dan kan een aanvraag voor de Wsnp u soms nog redden. Beslagvrije voet Tot voor kort gebeurde het wel eens dat verschillende deurwaarders op het inkomen beslag legden waardoor er te weinig geld overbleef om van te leven. Dat mag niet want er is een beslagvrije voet waaraan de deurwaarders zich moeten houden. Een beslagvrije voet houdt in dat je een bepaalt inkomen minimaal moet overhouden om van te kunnen leven. Lees het volledige artikel in: Icon of Het Wiel 2017 Nummer 1 Schuldsanering Het Wiel 2017 Nummer 1 Schuldsanering

Hoe hoog mag een woonwagen zijn?

Het Wiel nummer 6 2016 Discriminatie en gelijkheidsbeginsel In 2016 heeft de Raad van State, onze hoogste bestuursrechter, een uitspraak gedaan waarin een paar belangrijke onderwerpen zijn besproken. Hoe hoog mag een woonwagen zijn, en als er andere woonwagenkampjes met hoge wagens zijn waarom mag dat bij ons dan niet? Is dat geen discriminatie en is dat niet in strijd met het recht op familieleven zoals dat geregeld is in het Europees Verdrag voor de rechten van de mens. Al deze onderwerpen kwamen aan bod in een procedure over een nieuw bestemmingsplan aan het Ma Braunpad in Amsterdam. Maximaal 4 meter hoog De gemeente vond 4 meter hoog genoeg en legde dit vast in het nieuwe bestemmingsplan. Dit terwijl er al diverse hogere woonwagens staan. Volgens de gemeente zouden hoge woonwagens leiden tot verzakkingen. Er waren echter geen verzakkingen en er was ook geen onderzoek naar gedaan. De raad van State vond dat dan ook geen sterk argument. Zeker nu er in de toelichting op het bestemmingsplan ook helemaal niet op werd ingegaan. Op andere kampjes mogen wel hogere wagens Ik hoor wel vaker dat bewoners tegen mij zeggen dat op andere kampjes in dezelfde gemeente wel wagens staan en ook nieuwe gebouwd mogen worden die hoger zijn dan op hun kampje. Ik leg dan altijd uit dat dit ook voor huizen kan gelden in een andere straat. Soms mag er een flat gebouwd worden, soms alleen laagbouw en soms alleen woonwagens. Dat kan op zich prima. Volgens onze hoogste bestuursrechter vereist het gelijkheidsbeginsel dat gemeenten in gelijke gevallen consequent en welbewust handelen. Als bewoners aan kunnen geven dat  op andere vergelijkbare woonwagenkampjes in dezelfde gemeente wel hoger gebouwd mag worden, dan zal de gemeente moeten kunnen aantonen dat deze gevallen niet gelijk zijn. Dat is een belangrijk punt. Als gemeenten lagere bouwhoogtes willen opleggen, dan zullen ze dat heel goed moeten onderbouwen. In strijd met mensenrechten? De bewoners hadden aangevoerd dat de bouwhoogte van 4 meter een ernstige inbreuk betekent op hun familie- en gezinsleven. Dat wordt beschermd door artikel 8 van het Europees Verdrag voor bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). https://nl.wikisource.org/wiki/Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Uit Europa komt ook veel goeds, zeker voor de bescherming van minderheden. Volgens de bewoners zouden ze belemmerd worden in hun gezinsleven en hun familieleven. Het leven in groter familieverband is nu juist een belangrijk onderdeel van de woonwagencultuur. Omdat er binnen het nieuwe bestemmingsplan ook geen nieuwe standplaatsen worden gerealiseerd betekent dat een aantasting van de woonwagencultuur. De hoogste bestuursrechter is het daar jammer genoeg niet mee eens. Zij vindt dat een beperking van de bouwhoogte geen consequenties heeft voor het recht op familie- en gezinsleven. Want ook zonder uitbreiding van de woonwagen, kan het gezins- en familieleven in de huidige vorm gewoon blijven functioneren, vindt de bestuursrechter. Met andere woorden: Het gaat er niet om of je klein of groot woont of je je rechten kunt uitoefenen. Ook al woon je klein dan kun je de cultuur toch behouden. Positieve verplichting Onze hoogste bestuursrechter overweegt nog dat het effectief respecteren van het familie- en gezinsleven ook een positieve verplichting voor de overheid kan inhouden. De overheid moet de uitoefening van dit recht in zekere mate faciliteren. Dat is een belangwekkende conclusie. Wat heb je anders aan al die mooie woorden van het Europees Hof voor de rechten van de mens en het College voor de Rechten van de Mens als het daarbij blijft. Het gaat er natuurlijk om dat gemeenten en woningbouwverenigingen ook standplaatsen bij moeten bouwen en weer moeten gaan verhuren. Een positieve verplichting dus. Discriminatie? De bewoners hadden ook nog aangevoerd dat een maximale bouwhoogte van vier meter in strijd was met de Wet gelijke behandeling. De rechter is het daar niet mee eens. Het regelen van een bouwhoogte is niet gelijk te stellen met een besluit of je wel of niet in een woonwagen mag wonen. Ook is het vaststellen van een bouwhoogte niet van belang voor de toegang tot het aanbod van woonruimte. Het is volgens de rechter ook niet gelijk te stellen met het uitsterfbeleid. Het aantal standplaatsen wordt, door het maximaliseren van de bouwhoogte. niet verminderd. Voor mensen die de hele uitspraak willen lezen: https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak?ecli=ECLI:NL:RVS:2016:150 of in dit bestand: Icon of ECLI NL RVS 2016 150 Volledige Tekst Uitspraak Bouwhoogte Woonwagens ECLI NL RVS 2016 150 Volledige Tekst Uitspraak Bouwhoogte Woonwagens   Lees het volledige artikel in: Icon of Het Wiel 2016 Nummer 6 Hoogte Woonwagen Het Wiel 2016 Nummer 6 Hoogte Woonwagen

Bouwvergunning woonwagen: kosten gemeente

Het Wiel, nummer 4 2016 Voor het plaatsen van een woonwagen of andersoort bouwwerk is altijd een vergunning nodig.Vroeger heette dat de bouwvergunning en sinds enige tijd een omgevingsvergunning. De wetgeving op dit gebied is nog steeds volop in beweging. Over een tijdje zou het zo moeten zijn dat er nog maar één wet is waarin alle zaken over bouwen en vergunningen geregeld wordt. Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Zo wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Bijvoorbeeld woningbouw op voormalige bedrijventerreinen of de bouw van windmolenparken. Omgevingswet gaat waarschijnlijk in 2019 in. Op 1 juli 2015 heeft een ru ime meerderheid van de Tweede Kamer ingestemd met de Omgevingswet. Begin 2016 stemde ook de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel. Daarna volgde direct de publicatie in het Staatsblad. De wet treedt zeer waarschijnlijk in 2019 in werking. Afspraken over invoering Omgevingswet De komst van de Omgevingswet betekent dat er veel verandert. De wet bundelt bijvoorbeeld 26 bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, water, ruimtel ijke ordening en natuur. Uitgangspunten Omgevingswet Met de nieuwe Omgevingswet wil het kabinet: • de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen; • duurzame projecten (zoals windmolenparken) stimuleren; • gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven. Zo kunnen zij hun omgevingsbeleid afstemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen. Verder biedt de wet meer ruimte voor particuliere ideeën. Dit komt doordat er meer algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde vergunningen. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. De houding bij het beoordelen van plannen is 'ja mits' in plaats van 'nee tenzij'. Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen. Ik schat in dat er voor het bouwen van woonwagens niet veel gaat veranderen. Kosten Een vergunning kost geld, soms veel geld. Iedere gemeente heeft een zogenaamde legesverordening waarin precies is omschreven hoeveel je moet betalen voor welke activiteit. Vaak is er een minimum bedrag en een opslag naar gelang de totale bouwkosten van een bouwwerk. De prijzen lopen per gemeente nogal uiteen. Wat vooral erg duur is, is als de vergunning alleen verstrekt kan worden nadat er een procedure is gevoerd omdat de woonwagen niet past in het geldende bestemmingsplan, Daar is nu een uitspraak over gedaan door het Hof Arnhem-Leeuwarden waarbij de woonwagenbewoners in het gelijk gesteld zijn en de hoge kosten niet hoeven te betalen. Het Gerechtshof was van mening dat dit in strijd was met een gelijke behandeling nu de gemeente in andere gevallen nooit was overgegaan om deze bedragen te innen. Informatie Als u van plan bent een nieuwe of andere woonwagen te plaatsen ga dan eerst langs het bouwloket van de gemeente en leg uw plannen voor. Ze kunnen u dan gratis vertellen of deze wagen geplaatsts kan worden en wat dat gaat kosten. Mocht er een vrijstelling van het bestemmingsplan nodig zijn, dan kunnen ze u dat ook vertellen. Misschien kunt u met kleine aanpassingen gewoon een vergunning krijgen en dat scheelt al snel veel geld. Lees het volledige artikel in: Icon of Het Wiel 2016 Nummer 4 Bouwvergunning Het Wiel 2016 Nummer 4 Bouwvergunning

Moet uw schuurtje ook weg?

Het Wiel, nummer 2 2016

Procederen loont

De afgelopen periode heb ik diverse procedures gevoerd tegen gemeenten die de bewoners aanschreven tot verwijdering van allerlei bouwwerken. Het ging om overkappingen, aanbouwen, duivenhokken en schuttingen. Soms moest er ook bestrating weggehaald worden. De gemeente gaat dan als volgt te werk. Eerst komen ze alle bouwwerken die er staan inventariseren, zeg maar opschrijven en fotograferen. Ze gaan dan kijken voor welk bouwwerk er wel en voor welk er geen vergunning is afgegeven. Voor de bouwwerken waarvoor geen vergunning is afgegeven gaan ze dan nog een keer kijken of de gemeente bereid is alsnog een vergunning af te geven en als dat niet zo is dan komt de volgende stap in de procedure. Vooraankondiging U krijgt dan eerst een brief waarin de gemeente aangeeft\,welke bouwwerken zij als illegaal beschouwen en volgens de gemeente weggehaald zouden moeten worden. In diezelfde brief geeft de gemeente dan ook aan waarom ze van mening zijn dat de bouwwerken illegaal zijn en waarom ze niet alsnog legaal gemaakt zouden kunnen worden. Zij vragen dan aan u om uw mening over de inhoud van die brief aan de gemeente door te geven. Dat noemen ze dan met een mooi woord zienswijzen. Dat is dus nog geen bezwaarschrift want de eerste brief is nog geen definitief besluit. Het gaat er dus puur om dat u uw mening over de bevindingen van de gemeente kunt geven. U kunt dat schriftelijk doen maar ook mondeling. U moet dan een afspraak maken met de gemeente. Zienswijzen Voordat u de zienswijzen geeft is het belangrijk alles goed na te gaan. Klopt het wel wat de gemeente stelt? Zijn er andere gevallen die gelijk zijn en waar niet opgetreden wordt? Hebt u misschien ooit toestemming gekregen voor het neerzetten van bepaalde bouwwerken en zo ja van wie en kunt u dat aantonen? Hoe lang staan de bouwwerken er al en heeft u daar bewijzen van in de vorm van foto's of getuigenverklaringen van buren of anderen? Dat soort zaken zijn dan van groot belang. Hoe een en ander precies juridisch in elkaar steekt dat is erg ingewikkeld. Voor meer informatie over de onderwerpen op deze pagina's kunt u contact opnemen met het advocatenkantoor van Sjoerd Jaasma, e-mail: sjaasma@jaasmadewinter.nl Adres: Marius Bauerstraat 30, 1062 AR Amsterdam. Tel. 020 - 6698909 Lees het volledige artikel in: Icon of Het Wiel 2016 Nummer 2 Schuurtje Het Wiel 2016 Nummer 2 Schuurtje
 

Ossenaar mag blijven. 

Het Wiel, nummer 1 2016

Geen uitspraak rechter over uitsterfbeleid

Op 14 januari 2016 deed de kantonrechter van de rechtbank Oost-Brabant uitspraak in de zaak van de heer Kersten uit Oss. Hij wilde graag de huur van de standplaats van zijn overleden moeder voortzetten. Maar de gemeente Oss voert een zogenaamd uitsterfbeleid en was niet van plan de standplaats weer te verhuren. Volgens de kantonrechter moet dat echter wel. De rechter was van mening dat de heer Kersten voldoet aan alle eisen om een beroep te kunnen doen op de bepalingen uit de wet, artikel BW 7:268. In dit wetsartikel is geregeld hoe wordt omgegaan met de huur van woonruimte als de hoofdhuurder overlijdt. Als er een samenwoner is die kan aantonen al enige tijd met de overledene een gezamenlijke huishouding te hebben gevoerd, dan kan deze de huur voor een periode van zes maanden voortzetten. Als hij of zij langer wil blijven en de verhuurder vindt dat niet goed, dan moet de achterblijver binnen 6 maanden na het overlijden van de hoofdhuurder naar de rechter stappen. Er zijn vrij veel uitspraken over dergelijke zaken en daaruit kun je onder meer het volgende afleiden. Je moet aan kunnen tonen dat je al een tijd hebt samengewoond en de huishoudelijke kosten hebt gedeeld. Dat hoeft geen twee jaar te zijn, dat kan korter zijn zoals ook uit deze zaak blijkt. Iemand kan namelijk plotseling overlijden. Een kleinkind dat ingeschreven staat bij opa of oma maakt weinig kans een beroep op dit wetsartikel te kunnen doen. Dat geldt normaal gesproken ook voor kinderen die bij hun ouders ingeschreven staan. Daar is de bescherming van dit artikel niet voor geschreven. Alleen in uitzonderlijke situaties mogen kinderen de huur voortzetten. De uitspraak uit Oss is daar een mooi voorbeeld van. In dit geval betrof het een kind dat geruime tijd op zichzelf had gewoond en eigenlijk noodgedwongen was teruggekeerd naar zijn moeder. Dat kan dan als een bijzonder geval gezien worden. Oproep Als u denkt dat u een zaak heeft waarbij een gemeente/woningbouwvereniging een uitsterfbeleid hanteert waardoor zij aan u geen standplaats wil toewijzen/verhuren, terwijl er standplaatsen leeg staan, meldt u dat dan bij mij, dan geef ik het door aan PILP. Voor meer informatie over de onderwerpen op deze pagina's kunt u contact opnemen met het advocatenkantoor van Sjoerd Jaasma, e-mail: sjaasma@jaasmadewinter.nl Adres: Marius Bauerstraat 30, 1062 AR Amsterdam. Tel. 020 - 6698909 Lees het volledige artikel in: Icon of Het Wiel 2016 Nummer 1 Recht Het Wiel 2016 Nummer 1 Recht

Rechtspraak Woonwagenzaken 2010-2015

Het Wiel, nummer 7 2015 Ik sluit het jaar af met een kort overzicht van de belangrijkste uitspraken over woonwagens en woonwagenlocaties van de afgelopen vijf jaar. Ik zal diverse soorten uitspraken behandelen.

Handhaven bouwvergunningen

Over handhaving is veel te doen geweest. In Waalre is nogal het een en het ander gebeurd. De gemeente heeft daar gemeend handhavend te moeten optreden tegen de bedrijfsloodsen van de bewoners. Loodsen die er overigens al vele jaren stonden en gedoogd werden. Verder was er in Waalre een bijzondere kwestie die te maken had met het al dan niet, zonder toestemming van de bewoners, binnen mogen treden in een woonwagen door ambtenaren van de gemeente. De burgemeester had hiertoe opdracht gegeven en de hoogste bestuursrechter heeft dit goed-gevonden. Je maakt alleen kans als je kunt aantonen dat de gemeente ondubbelzinnig toestemming verleend heeft. Zo niet dan kan de gemeente ook na vele jaren stilzitten alsnog optreden.

Waardebepaling standplaats belastingen

Volgens het Hof Den Bosch is de waarde van een standplaats 50% van de waarde van andere bouwgrond waarop ook huizen gebouwd mogen worden. Het Hof concludeert dat niet of nauwelijks sprake is van een markt waarop prijsvorming met betrekking tot de overdracht van woonwagenstandplaatsen tot stand komt.

Woonwagen en juridisch eigendom

Het is al enige jaren duidelijk dat een woonwagen als onroerend goed gezien wordt. Ook is duidelijk dat dit gevolgen heeft in de zin van de natrekkingsregel.Dat laatste houdt in dat de eigenaar van de grond tevens eigenaar is geworden van de woonwagen. Je zou dan kunnen zeggen dat de waarde van de woonwagen dan ook niet zou mogen meetellen bij de vermogenstoets voor     bijvoorbeeld een uitkering. Dat is echter niet zo.

Uitsterfbeleid

Het uitsterfbeleid is al enige tijd een belangrijk onderwerp in diverse procedures. Zo zijn er al diverse uitspraken van het College voor de rechten van de mens waarbij het uitsterfbeleid wordt afgekeurd en als discriminatie wordt gezien. De Raad van State heeft in een zeer recente uitspraak over de gemeente Elburg, met dank aan de heer Goudsmit, bepaald dat de woonwagen-standplaatsen niet zomaar weg bestemd mogen worden. Dat mag alleen als er daadwerkelijk goede argumenten zijn die ontleend worden aan een goede ruimtelijke ordening. De Raad van State merkt uitdrukkelijk op dat andere overwegingen hier geen rol mogen spelen.

Huurbescherming

Het Hof Den Bosch heeft een uitgebreide uitspraakgedaan over de woonwagenwet in relatietot huurbescherming. Het ging hierbij om eenwoonwagen op een recreatiepark. De staanplaats werd gehuurd van een onderneming. De huur van de plaats was opgezegd. De huurder deed een beroep op huurbescherming. Het Hof wees dat beroep af omdat er geen sprake was van een echte woonwagenstandplaats en er dus ook geen echte huurbescherming bestond. Deze uitspraak is vanbelang voor iedereen die met zijn woonwagenop een camping of recreatiepark staat zelfs als er permanente bewoning wordt toegestaan. Dat zou eventueel wel anders kunnen zijn als je een en ander de huurovereenkomst opneemt. Het moetdan duidelijk zijn dat je woonruimte huurt die valt onder de bescherming van artikel BW 7:236. Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met het advocatenkantoor van Sjoerd Jaasma, e-mail: sjaasma@jaasmadewinter.nl Tel. 020 - 6698909. Lees het volledige artikel in: Icon of Het Wiel 2015 Nummer 7 Recht Def Het Wiel 2015 Nummer 7 Recht Def  
 

Opheffen standplaatsen mag zomaar niet

Het Wiel, nummer 6 2015

Opheffen standplaatsen mag zomaar niet

Raad van State doet belangrijke uitspraak

Een bewoner van het woonwagencentrum te Elburg heeft, na een lange juridische strijd, een groot succes behaald. Niet alleen een persoonlijk succes, tevens een overwinning voor alle woonwagen-bewoners uit Nederland in de strijd tegen het uitsterfbeleid. De gemeente Elburg heeft in 2008 een zogenaamd ontmoedigingsbeleid ingevoerd waarbij de gemeente bepaalde dat standplaatsen die leeg kwamen niet langer verhuurd zouden worden. Dat beleid heeft de gemeente later weer laten varen. Volgens de hoogste bestuursrechter heeft de gemeente niet aangetoond dat het opheffen van standplaatsen ingegeven was door een goede ruimtelijke ordening. Volgens de bestuursrechter had de gemeente vergeten alle belangen tegen elkaar af te wegen en dan op grond van afwegingen op het gebied van de ruimtelijke ordening, en dus geen andere afwegingen, een onderbouwde beslissing te nemen. De gemeente gebruikte andere argumenten die door de rechters niet als zodanig zijn geaccepteerd.

Hennepplantage Volgens de bestuursrechter- speelt het al dan niet aantreffen van een hennepplantage geen enkele rol in de belangenafweging op het gebied van de ruimtelijke ordening. Ook het feit dat er een lege woonwagen staat of dat deze zelfs helemaal is verwijderd, speelt in deze geen rol. Als de gemeente standplaatsen wil opheffen en de bestemming wil wijzigen dan kan dat alleen op gronden ontleent aan het belang van een goede ruimtelijke ordening. Het besluit van de gemeente Elburg was niet deugdelijk gemotiveerd en dus is de tuin weer terug bestemd naar wonen/woonwagenstandplaats. Lessen Het is dan ook voor alle woonwagenbewoners van groot belang op te letten of uw gemeente de bestemmingsplannen van uw woonwagencentrum wil veranderen. U moet dan direct actie onder-nemen en juridische bijstand inroepen. Er moet geprocedeerd worden tegen de wijziging van het bestemmingsplan en wel tot de hoogste instantie. U maakt dan een goede kans op succes.  Gemeente of woningbouwvereniging Let wel dit geldt in die zaken waarin de gemeente het bestemmingsplan wijzigt. Als de gemeente de bestemming niet verandert maar de woningbouwvereniging of de gemeente weigert nog langer te verhuren, dan ontstaat er weer een andere situatie, Dan hebben we te maken met het uitsterfbeleid  en kunt u een beroep doen op de uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens. Dit college heeft namelijk het uitsterfbeleid, als discriminatie aangemerkt. U kunt de zaak op mijn facebookpagina (woonwagenadvocatenkantoor Jaasma) zien of u kunt de uitspraak bekijken op internet:  Icon of Het Wiel 2015 Nummer 6 Opheffen Standplaatsen Het Wiel 2015 Nummer 6 Opheffen Standplaatsen http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2015:3045

 Mantelzorgwoningen niet bij woonwagens. Discriminatie?

Het Wiel, nummer 5 2015

Mantelzorgwoningen niet bij woonwagens. Discriminatie?

Sinds I november 2014 is het mogelijk om vergunningvrij een mantelzorgwoning in de achtertuin te plaatsen. Wat zijn de regels: Volgens het nieuwe besluit Omgevingsrecht maakt het niet uit of het bestaande woonhuis wordt voorzien van een aanbouw of dat in de tuin een vrijstaande mantelzorgwoning wordt geplaatst. Het verbouwen van een bestaande vrijstaande schuur behoort ook tot de mogelijkheden. In alle gevallen mag het bouwwerk maximaal 3 meter hoog zijn, met een nokhoogte van maximaal 5 meter. De woning mag een zolder hebben, maar er mag alleen op de begane grond gewoond worden. Daar moeten de keuken, woonkamer. slaapkamer en badkamer zich ook bevinden. Hoe groot het opper vlak van de mantelzorgruimte mag worden hangt af van de grootte van het perceel en de eventuele aanwezigheid van andere bouwwerken. De afstand van de mantelzorgwoning tot de openbare ruimte moet ten minste 1 meter zijn.

Ouders in huis of bij de ouders intrekken

Volgens de nieuwe regelgeving maakt het niet uit wie in de mantelzorgwonlng gaat wonen; de mantelzorger of de ontvanger van de zorg. Zo kunnen kinderen hun ouder 'In huis' nemen, maar ouders kunnen ook hun kind laten intrekken om zorg te verlenen. De mantelzorger hoeft overigens niet per se familie te zijn van de mantelzorgontvanger. Er moet wel sprake zijn van een 'sociale relatie met zorg die uitstijgt boven wat huisgenoten gebruikehjk voor elkaar' doen'. En de afstand tussen mantelzorger en mantelzorgontvanger moet een aanbouw of huisje in de tuin noodzakelijk maken. Wie een buurvrouw mantelzorg gaat verlenen, kan dus geen aanspraak maken op de versoepeling.

Verdere regels

De mantelzorgwoning mag bewoond worden tot de mantelzorg stopt. De woning hoeft daarna niet afgebroken te worden, maar moet wel in oude staat teruggebracht worden, of zo aangepast dat hij niet meer bewoond kan worden (sanitair en keuken mogen dus niet meer aanwezig zijn). Het bouwwerk kan daarna als opslag, hobbyschuur of kantoor gebruikt worden. De nieuwe regels staan boven de bestemmingsplannen van gemeenten,waardoor landelijke eenduidigheid ontstaat (bron: Langzultuwonen.nl).

Buitengebied

In het buitengebied, zeg maar buiten de bebouwde kom. mag zelfs tot 100 m2 worden gebouwd. Men mag dan een woonwagen plaatsen. De omgekeerde wereld.

Verboden bij woonwagen

Allemaal prachtig zou je zeggen maar voor woonwagens wordt een uitzondering gemaakt. Artikel 2 Bijlage 11 van het besluit Omgevingsrecht geeft aan dat er geen mantelzorgwoningen bij woonwagens kunnen worden geplaatst. Uit de toelichting blijkt dat men deze bepaling heeft overgenomen uit het oude Besluit bouwvergunningvrije en lichtebouwvergunningplichtige bouwwerken (Bblb) uit 2002. Daar stond al geschreven dat deze regels niet golden bij of aan een woonwagen. Uit de toelichting bij dit onderdeel blijkt het volgende. Citaat: "Woonwagens zijn zodanig specifiek van aard (verplaatsbaar op standplaats geplaatst) dat ook daarvoor een uitzondering ten aanzien van het bouwvergunningvrij kunnen bouwen van eerder genoemde typen bouwwerken is opgenomen." Dat is dan de onderbouwing van het verbod om aan of bij een woonwagen een mantelzorgwoning te mogen plaatsen. Dit terwijl er wel een woonwagen geplaatst mag worden bij een woning als deze als mantelzorgwoning dienst gaat doen, althans als woning voor de mantelzorger: Dat mag dan kennelijk wel. Ik zie de logica van deze wetgeving niet. Juist in de woonwagencultuur is mantelzorg onderdeel van deze cultuur. Mij lijkt deze wetgeving discriminatoir ten opzichte van de woonwagenbewoners. Ik roep mensen op die graag een mantelzorgwoning zouden willen plaatsen om zich te melden bij Het Wiel. Samen kunnen we dan onderzoeken wat we zouden kunnen doen tegen deze regelgeving Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met het advocatenkantoor van Sjoerd Jaasma, e-mail: sjaasma@jaasmadewinter.nl Tel. 020 - 6698909. Lees het volledige artikel in: Het Wiel, 2015 nummer 5

Grootschalige controle acties 

Het Wiel, nummer 4 2015

Grootschalige acties

In de bijlage ziet U ziet een voorbeeld van een brief die bij de bewoners van een woonwagenlocatie in de bus is gedaan dan wel is afgegeven. Onder het mom dat de gemeente samen met onder meer met de politie, met enige regelmaat controles uitvoert, ontvangen de bewoners deze brief. De gemeente wil hiermee aangeven dat het eigenlijk de gewoonste zaak van de wereld is dat een bepaalde straat in zijn geheel onder de loep wordt genomen, Mij valt dan altijd op dat het meestal alleen de woonwagencentra zijn die in de belangstelling van gemeente en politie staan. Ik vertel u lezers niets nieuws, u heeft daar al vele jaren mee te maken.

Huiszoeking onder het mom van ...

Volgens de brief komen ze controleren op de aanwezigheid van verboden goederen, Is daar dan een aanleiding voor? En zo ja: waarom wordt dan niet strafrechtelijk opgetreden met de bevoegdheden die daarbij horen? Als er sprake is van een concrete verdenking, biedt het strafrecht de politie de mogelijkheid tot doorzoeking. Alleen is deze bevoegdheid wel met de nodige waarborgen omkleed. De gemeente en de politie mogen niet onder het mom van een beleefdheidsbezoek de wagen doorzoeken, zonder dat ze daartoe de vereiste machtiging hebben. Het lijkt er nu op dat zij dit proberen te omzeilen door huiszoeking te doen onder het mom van een controlebezoekje vanwege bouwvergunningen. Dat mag gewoon niet.

Alleen met machtiging naar binnen

U bent trouwens in geen geval verplicht deze personen binnen te laten. Ik adviseer u dan ook dit niet te doen. Als ze echt binnen willen, moeten ze toestemming hebben van de (hulp )officier van justitie of de rechter of de burgemeester. Er dient dan een machtiging te worden verstrekt waarin het doel van binnentreden wordt vermeld. Met zo'n machtiging mogen ze dan ook tegen uw wil naar binnen. Een dergelijke machtiging wordt in de regel alleen verstrekt bij een concrete verdenking van een ernstig strafbaar feit. Controleren of er wel voldoende ventilatieroosters in uw wagen zijn, valt daar zeker niet onder. De berging van uw standplaats valt ook onder de bescherming van uw huisrecht. Ook daar mogen ze dus niet zonder machtiging binnentreden. Lees het volledige artikel in: Icon of Het Wiel 2015 Nummer 4 Recht Controle Het Wiel 2015 Nummer 4 Recht Controle
 

Wel of geen verdieping

Het Wiel, nummer 2 2015

Wel of geen verdieping

Hoe hoog mag een woonwagen zijn? De laatste jaren wordt deze vraag steeds vaker gesteld. Veel woonwagenbewoners hebben behoefte aan meer woonoppervlakte. want ook de kinderen willen graag een eigen slaap·/studeerkamer. Huizen hebben ook een verdieping en woonwagens zijn gelijk gesteld aan huizen. is een veelgehoorde opmerking.De standplaatsen worden niet groter en de brandveiligheid vereist meer ruimte tussen de wagens. Dus moet je wel de hoogte in als je meer ruimte nodig hebt.

Wie bepaalt de hoogte?

De bouwvoorschriften staan in het bestemmingsplan dat voor de betreffende standplaats geldt. In deze bepalingen staan vaak de maximaal toegestane bouwoppervlakte, de breedte en lengte van de woonwagen en de maximale hoogte. Vaak ligt de maximale goothoogte op drie meter: Die drie meter wordt meestal gemeten vanaf het maaiveld, dat is van de grond van de standplaats, en niet vanaf de vloer van de wagen.

Nokhoogte

Er zijn ook bestemmingsplannen waarbij hogere maten zijn toegestaan. In heel Utrecht geldt een maximale hoogte van vijf meter evenals in Den Haag. We hebben het dan over de maximale totale hoogte van de wagen ofwel de nokhoogte. Ook hier wordt meestal vanaf de grond van de standplaats gemeten. Er zijn echter ook gemeenten waar hogere wagens zijn toegestaan, zoals in Eindhoven waar op diverse locaties wagens van 7,20 meter toegestaan.

Waarom geen verdieping

Waarom veel gemeente een bovenverdieping blijven weigeren, is nogal onduidelijk. Soms is het argument dat de standplaatsen dan te zwaar belast zouden worden, hoewel dit nog nooit is gebleken of bewezen. Een hogere wagen hoeft ook niet persé zwaarder te zijn. Moderne wagens zijn toch al vaak lichter gebouwd dan de oudere wagens. Lees het volledige artikel in: Icon of Het Wiel 2015 Nummer 2 Verdieping Het Wiel 2015 Nummer 2 Verdieping
 

Discriminatie

Het Wiel, nummer 1 2015

Discriminatie

Zoals de meeste lezers wel zullen hebben gehoord heeft het College voor de rechten van de mens in twee zaken uitspraak gedaan in het voordeel van de woonwagenbewoners die hebben geklaagd. Zowel de gemeente Oss als de Woningstichting Mooiland zijn zwaar op de vingers getikt.Volgens het College discrimineren zij woonwagenbewoners en dat mag natuurlijk niet.

Uitsterfbeleid

De gemeente Oss en de Woningstichting Mooiland zijn op de vingers getikt. De Woningstichting omdat deze weigert leeggekomen standplaatsen opnieuw te verhuren en de gemeente Oss omdat zij een actief uitsterfbeleid ten aanzien van woonwagenstandplaatsen voeren. De gemeente bouwt geen standplaatsen er bij en als er één leeg komt wordt deze opgeheven. Dat heet een uitsterfbeleid. De Woningstichting Mooiland voert dit beleid uit zonder dat zij hun eigen verantwoordelijkheid in deze nemen. Zij zijn tenslotte aangewezen als organisatie om er in Nederland voor te zorgen dat er voldoende betaalbare woonruimte is voor iederèen en met name ook voor mensen met een laag inkomen en bijzondere doelgroepen zoals woonwagenbewoners, Roma en Sinti.

Verboden onderscheid

Volgens het College voor de rechten van de mens maakt Mooiland een verboden onderscheid op grond van ras door de woonwagenbewoners die geklaagd hebben niet in aanmerking te laten komen voor het huren van twee vrijgekomen stand plaatsen. Volgens hetzelfde College kunnen de woonwagenbewoners een beroep doen op bescherming op grond van hun ras. De woonwagenbewoners zijn namelijk aan te merken als etnische groep die zich onderscheidt vanwege zijn cultuur. Met haar afbouwregeling voert Mooiland het woonwagenbeleid van de gemeente Oss uit. Nu dit beleid aangemerkt wordt als discriminerend, discrimineert Mooiland ook. Mooiland kan zich, volgens het College voor de rechten van de mens, niet verstoppen achter het beleid van de gemeente. Mooiland heeft een eigen verantwoordelijkheid en zo is dat.

Ras

Het College voor de rechten van de mens legt het begrip ras uit zoals dat is vastgelegd in diverse internationale verdragen die Nederland allemaal heeft ondertekend. Het begrip omvat tevens huidskleur; afkomst en nationale of etnische afstamming (kamerstukken II 1990-91,22 014). Ze noemen in hun uitspraak nog meer bronnen maar dat voert in dit stuk te ver om daar allemaal op in te gaan. U kunt de uitspraken van het Collage vinden op hun website onder de zaaknummer 20 14- 1 65 en 20 14- 1 66. In ieder geval geeft dit hun voldoende basis om deze uitspraken te kunnen doen.

Wat kun je er mee

Het is natuurlijk bijzonder prettig en bemoedigend dat het College deze uitspraken gedaan heeft, maar wat kun je er mee. Kun je bijvoorbeeld nu aangifte doen tegen de gemeente of de woningbouw of Nijbod? Kun je nu afdwingen dat lege standplaats alsnog weer verhuurd moeten gaan worden? Deze vragen zijn niet eenvoudig te beantwoorden. Het ligt juridisch erg ingewikkeld maar ik doe een poging het uit te leggen. Ik denk dat de woonwagenbewoners met deze uitspraken in de hand wel veel sterker staan dan voorheen. Gemeenten die nu nog een uitsterfbeleid willen voeren of gaan voeren zullen zich zeker achter de oren gaan krabben. Het College zal namelijk niet alleen deze uitspraken doen maar dit ook zeker met de overheidsinstanties gaan bespreken. Dit gaat zeker gevolgen hebben. Als u nu met deze problematiek te maken heeft dan adviseer ik u de desbetreffende gemeente en/of Woningbouwvereniging op deze uitspraken te wijzen. U moet dat schriftelijk doen en dan ook direct de door u gewenste leeg staande standplaatsen aangeven en aanvragen. Mocht de gemeente of de woningstichting bij hun standpunt blijven neem dan contact op met mij of een andere advocaat bij u in de buurt. Ik schat zo maar eens in dat een procedure kans van slagen heeft.

Strafrecht

Er zijn mensen die vragen: kunnen we nu ook aangifte doen tegen de gemeente of Woningbouwvereniging"? In principe is discriminatie verboden en ook vastgelegd in het Wetboek van Strafrecht. Met name artikel 137 fen g. Een gemeente kan niet erg snel vervolgd worden. Zodra er sprake is van het uitvoeren van een publieke taak die tot de exclusieve bevoegdheid van de gemeente hoort dan is de gemeente niet vervolgbaar. Als de gemeente optreedt als verhuurder van standplaatsen dan zijn zij volgens mij niet immuun voor strafvervolging. Immers er zijn vele anderen die woonruimte verhuren. Dit geldt nog sterker voor een woningbouwvereniging. U kunt dus aangifte doen als u dat wilt. Of het openbaar ministerie tot vervolging overgaat dat is hun beslissing. Mochten zij niet overgaan tot vervolging dan kunt u zich nog met een klacht (artikel 12 Sv) tot het gerechtshof richten. Voor meer informatie over dit artikel kunt u contact opnemen met het advocatenkantoor van Sjoerd Jaasma, e-mail: sjaasma@jaasmadewinter.nl Tel. 020 - 6698909.

Uitsterfbeleid In de praktijk

Het Wiel, nummer 6 2014

Wat is dat eigenlijk, uitsterfbeleid?

Hoe gaat dat in de praktijk? En wat kun je er als bewoner eventueel aan doen? Deze drie vragen staan in dit stuk centraal.Uitsterfbeleid is wat mij betreft het niet langer uitgeven of verhuren van  woonwagenstandplaatsen die door natuurlijk verloop (overlijden of verhuizen) leeg zijn gekomen, In principe is het dus geen actief beleid waarbij woonwagencentra worden opgeheven, maar het langzaamaan verminderen van het aantal bewoonde woonwagenstandplaatsen. Helder en vaag Hoewel het niet zo makkelijk is aan te tonen, merk ik wel dat steeds meer gemeenten een dergelijk uitsterfbeleid voeren. In de praktijk zijn gemeenten erg creatief in hun uitvoering. Sommige gemeenten zijn gewoon helder en duidelijk. Ze hebben besluiten genomen om lege standplaatsen niet meer te verhuren of uit te geven. En die besluiten communiceren ze dan ook naarbuiten toe en naar de bewoners. Dan weten de mensen in leder geval waar ze aan toe zijn. Andere gemeenten hebben allerlei vage excuses waarom de lege standplaatsen niet langer verhuurd worden. De standplaatsen zijn zo slecht dat het te duur is. De standplaatsen liggen al geruime tijd leeg en er zijn geen kandidaten voor. Of de ligging van het woonwagencentrum is niet goed voor de integratie van de woonwagenbewoners.  Lees het volledige artikel in: Icon of Het Wiel 2014 Nummer 6 Uitsterfbeleid Het Wiel 2014 Nummer 6 Uitsterfbeleid

Uit je woonwagen gezet

Het Wiel, nummer 5 2014 Onlangs verscheen er een bericht dat een vrouw samen met haar dochter van 7 jaar voor drie maanden uit haar wagen gezet werd. Dat speelde in de gemeente Oss. De rechter van de rechtbank Den Bosch vond dat dit door de beugel kon. Vaak bellen mensen mij met de vraag of de gemeente of de woningbouwvereniging je op straat kan zetten zonder enige vorm van opvang. Ik moet u zeggen dat dit regelmatig blijkt te gebeuren. Als er kleine kinderen bij betrokken zijn en er is geen alternatieve opvang, dan rest niets anders dan een plekje in de daklozenopvang, maar daar willen de meeste gezinnen niet graag met hun kinderen verblijven. Rechters hebben vaak maling aan dergelijke argumenten en spreken ontruimingsvonnissen uit zonder rekening te houden met de gevolgen. Met andere woorden: die gevolgen komen geheel voor rekening en risico van degene die ontruimd wordt. Lees het volledige artikel in:   Icon of Het Wiel 2014 Nummer 5 Uitzetting Wagen Het Wiel 2014 Nummer 5 Uitzetting Wagen

Cameratoezicht en filmen op de openbare weg

Het Wiel, nummer 4 2014 Cameratoezicht De afgelopen periode ben ik diverse malen benaderd met vragen over cameratoezicht. het in beslag nemen van camerabeelden en het ongevraagd verspreiden van beelden via sociale media. Wat mag nu wel en wat mag nu niet. Ik zal in dit artikel  proberen deze vragen te beantwoorden. Cameratoezicht ondersteunt de aanpak van tijdelijke, maar hardnekkige overlast door hangjongeren, drugsdealers, straatrovers en zakkenrollers. Dat zegt de overheid. De wet bescherming persoonsgegevens is van toepassing zodra personen herkenbaar in beeld komen. Dit is om de privacy te beschermen. De overheid mag dit instrument gebruiken op openbare plaatsen. zoals bij uitgaansgelegenheden. De overheid mag dergelijk toezicht pas inzetten als andere maatregelen niet voldoende zijn gebleken. Meestal moet de gemeenteraad toestemming verlenen voor het instellen van cameratoezicht. De huidige regering heeft onlangs besloten het flexibele cameratoezicht toe te staan. Er wordt dan gebruik gemaakt van mobiele camera's. De bedoeling is dat deze ingezet worden ter bestrijding van overlast die zich verplaatst.Daar waar vaste camera's gebruikt worden. moet er een waarschuwing gegeven worden. Lees het volledige artikel in: Icon of Het Wiel 2014 Nummer 4 Cameratoezicht Het Wiel 2014 Nummer 4 Cameratoezicht

Opheffen standplaatsen

Het Wiel, nummer 3 2014 Wat te doen Steeds vaker komen er berichten binnen van woonwagenbewoners die vertellendat hun gemeente of woningbouwvereniging de standplaatsen wil opheffen. Soms doen ze dat via natuurlijk verloop en soms actief door mensen te dwingen te verhuizen. Wat zijn dan eigenlijk uw rechten? 'Uitsterfbeleid' Er zijn gemeenten die er ronduit voor uitkomen, zoals Oss en nu ook Amstelveen, en er zijn gemeenten die er niet voor uitkomen. De argumenten die door de diverse gemeenten gebruikt worden zijn nogal eens verschillend. Er zijn gemeenten, die gooien het op de intrekking van de Woonwagenwet. Deze gemeenten stellen dat er geen nood- zaak meer zou bestaan om te voorzien in woonwagenstandplaatsen nu de Woonwagenwet is opgeheven. De Woonwagenwet is echter al in 1999 ingetrokken. Waarom dan pas vijftien jaar later een 'uitsterlbeleid' gevoerd wordt is een raadsel. Overigens is dat argument ook helemaal niet juist. De Rijksoverheid heeft met het intrekken van de Woon- wagenwet nooit de bedoeling gehad te komen tot een uitsterfbeleid, integendeel. Er is toen ook bepaald dat gemeenten die nog een tekort aan standplaatsen hadden dit moesten oplossen en anders zouden bepaalde wettelijk regels gewoon blijven gelden in die gemeenten. Dat valt dan toch niet te rijmen met een uitsterfbeleid. Lees het volledige artikel in:  Icon of Het Wiel 2014 Nummer3 Opheffing Het Wiel 2014 Nummer3 Opheffing

Klachten over de overheid

Het Wiel, nummer 2 2014 Wat te doen Regelmatig komt het voor dat woonwagenbewoners klachten hebben over de overheid. Met de overheid bedoel ik hier dan vooral de gemeente en haar ambtenaren. De gemeente gaat steeds meer taken zelf uitvoeren zodat verwacht mag worden dat er ook meer te klagen valt. Hoe moet je nu te werk gaan als je een klacht hebt over de gemeente. Je moet natuurlijk eerst altijd je klacht neerleggen bij diegene waarover je een klacht hebt. Je kunt dat mondeling doen in een gesprek, of je schrijft je klacht op en stuurt hem aan de desbetreffende persoon. Bewaar altijd een kopie van de klacht. Sinds 1999 kent de Algemene wet bestuursrecht, die verder is uitgebreid in 2005, een apart hoofdstuk dat speciaal geschreven is voor klachten en hoe hiermee om te gaan. Er wordt verschil gemaakt tussen een interne klacht en een externe klacht. De interne klachten- regeling is geschreven voor klachten, die de burger rechtstreeks naar de gemeente stuurt. Deze klachten worden eerst intern behandeld. Meestal wordt u uitgenodigd om uw klacht toe te lichten en zal geprobeerd worden uw klacht op te lossen of weg te nemen. Lees het volledige artikel in: Icon of Het Wiel 2014 Nummer 2 Discriminatie Het Wiel 2014 Nummer 2 Discriminatie

Hoe werkt de gemeente?

Het Wiel, nummer 1 2014

Gemeenten nemen een steeds belangrijkere rol in binnen het dagelijkse leven van veel Nederlanders. Zo ook in het leven van woonwagenbewoners. Hadden we voorheen nog veel te maken met de rijksoverheid en de provinciale overheid. Nu is dat steeds meer verschoven naar gemeenten en woningbouwverenigingen. De gemeenten worden straks ook verantwoordelijk voor de jeugdzorg en de thuiszorg. U zult als bewoner steeds meer te maken krijgen met de gemeente. In dit stukje wil ik uitleggen hoe de gemeente werkt en hoe u besluiten kunt beïnvloeden.

Het bestuur Het besturen van de stad is in handen van de gemeenteraad, het college en de burgemeester:De gemeenteraad vormt het algemeen bestuur en het  college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur.De gemeenteraad, het hoogste bestuursorgaan, wordt direct gekozen door de burgers en treedt op namens de bevolking.De gemeenteraad geeft aan wat de bevolking graag wil dat er in de stad gebeurt.De gemeenteraad stelt de grote lijnen van het beleid vast.Vervolgens voert het college van burgemeester en wethouders dat uit en de gemeenteraad controleert of en hoe de gemaakte afspraken zijn nagekomen.

Lees het volledige artikel in:  Icon of Het Wiel 2014 Nummer1 Werkwijze Gemeente Het Wiel 2014 Nummer1 Werkwijze Gemeente


De gemeente sloopt een woonwagen.Kan dat zomaar?

Het Wiel, nummer 6 2013 De afgelopen jaren is het een aantal keer voorgekomen dat de gemeente eenwoonwagen die op een standplaats stond heeft gesloopt. Uit de nieuwsberichten kom ik op een stuk of drie grote en nog volstrekt goede woonwagens.Laatst is het nog gebeurd in Spijkenisse. Naast dat de gemeente woonwagens sloopt, worden er ook veel andere gebouwen door de gemeente gesloopt. Op dit moment is de situatie in de gemeente Waalre erg actueel. De bewoners daar moeten hun loodsen afbreken. Hoe zit dat nu wettelijk. Wat mag de gemeente en wat niet en hoe werkt de procedure precies. De Wet De gemeente is gehouden aan de wet. De bestuurders in een gemeente heten niet voor niets wethouders. Dat betekent dat zij verplicht zijn de wettelijke regels te handhaven. De gemeente heeft hierbij te maken met twee belangrijke wetten en dat zijn de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht. In de gemeentewet is geregeld hoe de gemeente wordt bestuurd en wie waarover de baas is. In de Algemene wet bestuursrecht is precies vastgelegd wat de regels zijn als de gemeente wil optreden tegen bepaalde bouwwerken of gebouwen. Wanneer kan de gemeente optreden. De gemeente kan alleen optreden tegen illegale bouwwerken. Een bouwwerk is illegaal als er geen bouwvergunning voor is verleend. Hoe zit dat nu met een woonwagen.Tot oktober 1992 vielen woonwagens niet onder het begrip bouwwerk of gebouw zoals bedoeld in de toenmalige Woningwet. De definitie van een woonwagen stond in de Woonwagenwet en later is dat overgenomen in de Woningwet. Pas vanaf oktober 1992 is er een bouwvergunning nodig voor het plaatsen van een woonwagen. In Brabant wordt de laatste jaren met erg veel enthousiasme gecontroleerd op illegale bebouwing op de woonwagencentra. Als u kunt aantonen dat de wagen er al stond voor oktober 1992 en er daama ook niets is veranderd, dan heeft u geen bouwvergunning nodig. Overigens heet de bouwvergunning tegenwoordig omgevingsvergunning. Verder maakt dat niets uit. Hoe werkt de gemeente. Als de gemeente heeft vastgesteld dat er sprake is van een bouwvverk waarvoor geen vergunning is verleend dan kunnen zij het volgende gaan doen. Ik schrijf hier kunnen maar volgens onze hoogste bestuursrechtel; de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, moet de gemeente optreden tegen illegale situaties. We noemen dat met moeilijke woorden de beginselplicht tot handhaving. Niet veel gemeentes houden zich daar overigens aan. Soms kan de gemeente er vrijwel niet onderuit om op te treden, maar dat IS vooral als andere mensen klagen dat er een illegaal gebouw staat. De gemeente zal eerst een brief sturen met daarin een aankondiging dat er geconstateerd is dat er een illegale situatie is en wat de gemeente vindt dat er moet gebeuren. We noemen dit de vooraankondiging of waarschuwing. U wordt dan in de gelegenheid gesteld hierop te reageren en uw mening te geven. Dat noemen we de zienswijze. U kunt dat mondeling doen of schriftelijk. De gemeente kan tvvee dingen doen. Ze kunnen zeggen dat u het illegale bouwvverk voor een bepaalde datum zelf moet weghalen, en als u dat niet doet u dan een geldbedrag aan de gemeente moet betalen. We noemen dat de last onder dwangsom. In de eerste brief, die een waarschuwing is, staat dit alvast aangekondigd maar dat gaat pas in nadat u uw mening hebt kunnen geven. Als de gemeente dan blijft bij haar standpunt dat het bouvvwerk illegaal is, komt er een nieuwe brief en dat is dan het officiële besluit. Hierin staat de definitieve datum waarop het bouwwerk weg moet zijn anders moet u een geldbedrag betalen. Dat kan zijn een bedrag per dag of week dat het bouwwerk er nog staat, wel met een maximum, of een groter bedrag in één keer. De gemeente kan ook schrijven dat zij het bouwwerk zelf komt weghalen als u het niet doet. Dat noemen we de last onder bestuursdwang.Verder gaat die procedure hetzelfde als de dwangsomprocedure. Dus eerst een waarschuwing, zienswijze indienen en nieuw besluit. Lees het volledige artikel in : Het Wiel: 2013 nummer 6  

 Woonwagen  omgevingsvergunning en overname huurcontract

Het Wiel,nummer 5 2013 De omgevingsvergunning. De nieuwe wet Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) is op 1 oktober 2010 in werking getreden. De bedoeling van deze wet is om veel verschillende soorten vergunningen onder een en hetzelfde stelsel te brengen. Alles wordt ook digitaal zodat u vanuit de wagen kunt zien wat de mogelijkheden zijn. Veel is er al digitaal beschikbaar gesteld. Zo zijn bijna alle bestemmingsplannen via het intemet te  raadplegen - www.ruimtelijkeplannen.nl - door gewoon uw adres inte typen. Onder deze Wabo valt nu dus ook de vroegere bouwvergunning. Voor alle zaken geldt nog steeds dat het verstandig is voordat u gaat verbouwen, of een nieuwe wagen gaat plaatsen  langs te gaan bij de gemeente en u goed te laten infonneren over de mogelijkheden. Dat voorkomt een hele hoop gedoe achteraf. Overname huurcontract. Wanneer kun Je het huurcontract overnemen van jouw ouders of grootouders als je op hetzelfde adres woont? Deze vraag wordt veel gesteld en in de praktijk komen deze situaties vaak voor: De wet is vrij duidelijk. Als je met elkaar getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt dan zijn beide partners huurder voor de wet. Als een van beide komt te overlijden of vertrekt dan is de ander vanzelf huurder: Daar hoef je in principe niets voor te doen. Als je samenwoont en verder niets geregeld hebt dan kun je pas na twee jaar samenwonen gezamenlijk een verzoek bij de verhuurder indienen om als medehuurder aangemerkt te worden. Er moet worden aangetoond dat er sprake is van duurzame samenwoning en tevens van een gezamenlijke huishouding. Dat betekent dat de kosten van de huishouding in principe gedeeld moeten worden of dat op andere wijze sprake moet zijn van een gezamenlijke huishouding. Dit geldt voor iedere vorm van samenleven, dus ook voor twee zussen of broer en zus. Alleen bij het samenwonen van kind met ouder(s) of grootouders ligt het iets anders. De wetgever is er hierbij van uitgegaan dat dergelijke vormen van samenleving geen duurzaam karakter hebben maar van nature eigenlijk aflopend zijn. Immers als kinderen groot zijn dan verlaten zij het ouderlijk huis. In de praktijk komt het echter wel eens voor dat kinderen wel bij hun ouders blijven wonen of dat zij, nadat zij eerst het ouderlijk huis verlaten hebben, weer terugkomen. Dat kan omdat zij gescheiden zijn of omdat zij voor hun ouders willen gaan zorgen. In dat soort gevallen wil de rechter nog wel eens akkoord gaan met de overname van het huurcontract na overlijden van de ouder(s). Er moet altijd sprake zijn van bijzondere omstandigheden en een bijzondere lotsverbondenheid. Als iemand bij zijn vader of moeder gaat wonen omdat deze hulpbehoevend is, kan dit voor de rechter een reden zijn om te vinden dat er sprake is van een gemeenschappelijke huishouding. Dat is wel anders als van tevoren al direct duidelijk is dat de vader of moeder al heel snel naar een verpleeghuis zou moeten of al snel komt te overlijden. Dan heeft het inwonende kind geen recht op voortzetting van de huurovereenkomst. Dat de vader of moeder al op hoge leeftijd is speelt daarbij geen rol. Binnen de wet is het dus wel mogelijk dat kinderen het huurcontract van hun ouders overnemen, maar het blijft een uitzondering en er dienen bijzondere omstandigheden aanwezig te zijn. Lees het volledige artikel in:   Icon of 2013 Nummer 5 Omgevingsvergunning 2013 Nummer 5 Omgevingsvergunning

Woonwagen en handicap

Het Wiel,nummer 3 2013 De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) rege!t dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Zij krijgen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een rolstoel. Dankzij de Wmo kunnen zij meedoen in de maatschappij en zoveel mogelijk zelfstandig blijven wonen. Gemeenten voeren de Wmo uit en iedere gemeente legt daarbij andere accenten Aanpassingen aan de woonwagen De Wmo kan ook hulp bieden als er aanpassingen in de woning nodig zijn. De wet maakt geen onderscheid tussen huizen en woonwagens. Woonwagenbewoners kunnen dan ook gebruik maken van de Wmo als zij aanpassingen aan de woonwagen nodig hebben om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. De Wmo geeft alleen vergoedingen voor zaken die niet als gebruikelijk gezien worden. En hier ligt nu een probleem voor woonwagens die nog geen inpandig sanitair hebben. Zoals u weet komt het nog regelmatig voor dat de douche en het toilet zich in de berging op de standplaats bevinden. Als je ouder wordt en slechter ter been is dat niet handig en in sommige gevallen kunnen mensen deze sanitaire voorzieningen niet meer gebruiken. Het is dan nodig dat deze in de woonwagen worden aangelegd. Er zijn twee rechtbanken die zich nu over dit probleem hebben uitgelaten, de recht- bank Maastricht en de rechtbank Zwolle-Lelystad. In beide zaken draaide het om aanvragen voor het vergoeden van het aanbrengen van sanitaire voorzieningen in de wagen of direct tegen de wagen aan. En in beide gevallen werd dit afgewezen. Algemeen gebruikelijk Uit de uitspraken van de rechters blijkt dat het allemaal draait om het begrip "algemeen gebruikelijk". Iedere gemeente heeft eigen regels, de zogenaamde verordening. Hierin is precies opgenomen hoe de gemeente met alle aanvragen omgaat Als de voorziening (sanitair, traplift en dergelijke) gewoon in de winkel te koop is of als iedereen in Nederland dit eigenlijk gewoon heeft, dan is de voorziening kennelijk algemeen gebruikelijk en wordt deze niet vanuit de Wmo vergoed. Een bekend voorbeeld zijn de beugels in toilet of douche. Iedereen kan deze beugels bij de Gamma of Praxis gewoon kopen en dus is deze voorziening algemeen gebruikelijk. Een tillift of traplift koop je daar niet en deze is ook relatief duur. Zo'n niet algemeen gebruikelijke voorziening wordt wel door de Wmo vergoed. De rechtbanken stellen nu in hun uitspraken dat het aanwezig zijn van sanitaire voorzieningen als algemeen gebruikelijk beschouwd wordt. Volgens de rechters is het gebruikelijk dat woningeigenaren en dus ook woonwageneigenaren hun woning aanpassen aan de eisen van de tijd. De rechters zijn daarbij uitgegaan van de eisen die gelden voor een sociale woning. Een sociale woning heeft inpandig sanitair en dus hoeft de gemeente geen vergoeding te geven voor het aanpassen van een woonwagen. Hoger beroep Ik vind dat de redenering van de rechters wel opgaat voor huizen maar niet voor woonwagens. Het is namelijk helemaal nog niet zo lang geleden dat het zeer ongebruikelijk was om in een woonwagen sanitaire voorzieningen te hebben. Het is juist gebruikelijk dat deze zich bevinden in een aparte unit op de standplaats. De rechtbank is echter niet in gegaan op het gevoerde verweer dat het voor een woonwagen ouder dan 15 jaar helemaal niet zo gebruikelijk is dat er inpandige sanitaire voorzieningen zijn. We zijn in hoger beroep en gaan aan de Centrale Raad van Beroep vragen de beslissing van de rechtbank te herzien. Lees het volledige artikel in: Het Wiel : 2013 nummer 3  

De bouwvergunning

Het Wiel, nummer 1 2013. De term bouwvergunning is eigenlijk niet meer juist.Tegenwoordig heet het omgevingsvergunning. De overheid wilde graag dat er minder regels zouden komen en minder verschillende vergunningen en loketten. Zodat het voortaan makkelijker en in een vergunning geregeld kan worden als er meerdere verschillende vergunningen voor een project nodig zijn. Voor de activiteit bouwen was die wijziging niet erg nodig, omdat het meestal maar om een vergunning gaat, maar het is nu eenmaal zo. Verder is er eigenlijk niet veel veranderd. Het bestemmingsplan Het bestemmingsplan is en blijft het belangrijkste document als u een nieuwe woonwagen wilt bouwen of verbouwen. In een bestemmingsplan staan de voorschriften, waaraan uw woonwagen moet voldoen. Er staat hoe hoog de wagen mag zijn en vaak ook hoe groot de totale vloeroppervlakte mag zijn. Het komt nog regelmatig voor dat er sprake is van een oude bestemmingsplan, maar dat wordt nu vrij snel veranderd. Het is de bedoeling dat alle bestemmingsplannen in 2013 vernieuwd en digitaal beschikbaar zijn. ( www.ruimtelijkeplannen.nl) Daarmee wordt het voor iedereen vanuit de wagen mogelijk alle bestemmingsplannen in te zien op de computer. Het is verstandig dit te doen voordat u een andere wagen koopt of bestelt. Dat voorkomt veel ellende achteraf. In deze instructie video op You Tube  wordt uitgelegd hoe u op de website www.ruimtelijkeplannen.nl uw bestemmingsplan kan vinden. Het legt in vier minuten uit wat de functie is van dewebsite, hoe u details van een plan kunt opvragen en wat u kunt veranderen aan de weergave van de kaart. Wagen te hoog Het komt met enige regelmaat voor dat mensen een wagen hebben besteld of gekocht die niet past binnen de regels van het bestaande bestemmingsplan. Wat moet je dan doen? Ten eerste is het altijd beter dit van tevoren met de gemeente- de afdeling bouwen en wonen- te bespreken en daar te te kijken wat de mogelijkheden zijn.  Lees het volledige artikel in: Het Wiel : 2013 nummer 1  

Mag ik de huurstandplaats overnemen van mijn ouders?

Het Wiel, nummer 7 2012. Het lijkt een landelijke trend: steeds meer gemeenten en woningcorporaties gaan over tot verkoop van standplaatsen. Of ze geven standplaatsen in erfpacht. Een goede ontwikkeling, denk ik. Het zorgt er tenminste voor dat er niet nóg meer standplaatsen opgeheven worden. En zo kunnen woonwagenbewoners nog iets van hun wooncultuur overeind houden. Als u een standplaats heeft gekocht of in erfpacht genomen, dan kunt u - meestal zonder veel voorwaarden - deze standplaats overdragen aan een ander. Dus ook aan uw kind of kleinkind. Hoofdregels huurstandplaats In principe kunnen kinderen geen huurstandplaats of huurwagen van hun ouders of grootouders overnemen. Ook niet als ze daar staan ingeschreven. En ook niet als ze daar al heel lang staan ingeschreven. De relatie tussen ouders en kinderen is erop gericht dat kinderen zelfstandig worden en op zichzelf gaan wonen. Zo ziet de wetgever dat ook. De wet staat dan ook niet toe dat kinderen de huur van hun ouders voortzetten of overnemen. Er zijn uitzonderingen, maar die zijn beperkt. Bijvoorbeeld als ouder en kind allebei al op leeftijd zijn. Soms loopt een huwelijk mis en gaat een kind weer bij zijn ouders wonen. Als blijkt dat er tussen de ouders en dit kind een gemeenschappelijke huishouding is én een duurzame samenlevingsrelatie (die ook op de toekomst is gericht), dan kan dit een uitzondering vormen op de hoofdregel. Hetzelfde geldt voor grootouders en kleinkinderen. Soms is een kleinkind, wegens bijzondere omstandigheden, gaan samenwonen met zijn grootouders. Duurt deze relatie een aantal jaren - minimaal twee jaar - en is voldaan aan de eis van de duurzaamheid, dan kan dit leiden tot een medehuurderschap en overname van huur. Medehuurderschap wil zeggen dat je samen op het huurcontract staat. Na overlijden. Overlijdt de hoofdhuurder? Dan moet de huurstandplaats in principe binnen twee maanden leeg opgeleverd worden. Staat er, naast de hoofdhuurder, nog een persoon ingeschreven op dit adres? Dan kan die - binnen zes maanden na het overlijden van de hoofdhuurder - een verzoek bij de rechter indienen om de huur te mogen voortzetten. Hier gelden bijna dezelfde voorwaarden als bij het overnemen van de huur of het verkrijgen van het medehuurderschap. Ook hier moet er sprake zijn van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Let goed op: het moet binnen zes maanden, anders kan het niet meer. Huwelijk of geregistreerd partnerschap. Bent u gehuwd of heeft u een geregistreerd partnerschap met de hoofdhuurder? Dan hoeft u zich geen zorgen te maken. U wordt dan door de wet volledig beschermd. Als er onverhoopt iets gebeurt met de hoofdhuurder - zoals vertrek naar een verzorgingshuis of overlijden - dan zet u de huur gewoon op uw eigen naam voort. U hoeft daar niets voor te doen, de wet heeft dit zo geregeld. Voor alle duidelijkheid: voor partners van hetzelfde geslacht gelden dezelfde regels.Het is wel van belang dat de gehuwden of partners in de gezamenlijke woning verblijven op het moment dat er een beroep wordt gedaan op deze vorm van huurbescherming. Deze bepaling ziet toe op de bescherming van het huurrecht van de echtelijke woning. Na een echtscheiding - of ontbinding van het partnerschap - moet de woning aan één van beiden toegewezen worden. Dit kan op verzoek van de partners gedaan worden. Lees het volledige artikel in: Het Wiel : 2012 nummer 7  

Huur of Erfpacht

Het Wiel, nummer 6 2012. Huur of erfpacht Bewoners huren vaak een standplaats van een gemeente. Maar steeds vaker geven gemeenten bewoners ook de gelegenheid de standplaats in erfpacht te nemen. Wat is precies erfpacht en wat :zijn de voordelen in vergelijking met huur. Erfpacht is een zakelijk recht.Als erfpachter heeft u in economische :zin bijna dezelfde rechten als een eigenaar: U mag de standplaats doorverkopen en u kunt er ook een hypotheek op vestigen. Als u binnen een bepaalde tijd wilt doorverkopen, zijn daar vaak wel voorwaarden aan verbonden, het antispeculatiebeding genoemd. Een belangrijk voordeel is ook dat het recht op erfpacht blijft bestaan als de erfpachter overlijdt. Met andere woorden: erfpacht gaat over op de erfgenamen. Dit is bij een huurovereenkomst zeker niet zo. Canon Voor de erfpacht betaalt u de gemeente jaarlijks een bedrag, de canon genoemd. De canon kan ook eenmalig worden afgekocht. Gedurende de looptijd van de erfpacht kan de canon niet veel h worden. Dit in tegenstelling tot bij huur.Vooral bij scheefhuren of bij een lage huur ten opzichte van de maximaal redelijke huur, kan de huur tegenwoordig extra verhoogd worden. Erfpacht wordt verleend voor een bepaalde tijd, vaak 50 jaar. In de praktijk wordt de erfpacht als de termijn is verstreken, weer verlengd. De eigenaar kan dan wel een veel hoger bedrag vragen voor de canon. Daarom heeft het de voorkeur dat erfpacht voor onbepaalde tijd wordt uitgegeven. WOZ Een nadeel van erfpacht is dat u, in tegenstelling tot bij huur zelf verantwoordelijk bent voor de lasten van of het herstel aan het perceel. De eigenaar heeft dus geen plicht tot onderhoud. Ook bent u belastingplichtig voor de WOZ belastingen. Nu zijn dat geen enorme bedragen maar het zijn wel vaste lasten. De te betalen erfpachtcanon is wel aftrekbaar van de belastingen.Icon of Taxatiewijzer 2012 Deel 3 Woonwagens Taxatiewijzer 2012 Deel 3 Woonwagens Huur Het voordeel van een huurovereenkomst is dat u niet verantwoordelijk bent voor de lasten van of herstel aan het perceel. Ook heeft u recht op huursubsidie.(zie http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurtoeslag). In tegenstelling tot bij erfpacht bent u bij een huurovereenkomst echter beperkt in het gebruik en mag u de indeling en het aangezicht niet veranderen. Ook kunt u de huur nooit zo maar overdragen aan een ander. Lees het volledige artikel in : Het Wiel: 2012 nummer 6  

Standplaats opgeheven; wat kun je doen?

Het Wiel, nummer 5 2012. Standplaats opgeheven; wat kun je doen? Ik word regelmatig gebeld met de volgende vraag: Bij ons komt een standplaats vrij maar dan wordt deze direct opgeheven, mag dat zomaar? Zoals zo vaak is hier niet eenvoudig op te antwoorden. Wat ik wel kan zeggen is dat er juridisch vaak niet veel aan te doen is. U moet net vergelijken met een oude volksbuurt waar de huizen gesloopt worden en op dezelfde plek veel minder, maar bijvoorbeeld wel grotere woningen terugkomen. Of zelfs iets geheel anders. Wat kun je als individuele burger hier tegen doen? Meestal sta je met lege handen.Voordat een gemeente of woningbouwvereniging een plan als dit door kan zetten moet er wel iets gebeuren. Meestal moet het bestemmingsplan veranderd worden. Daarvoor gelden dan proce- dures waarin u zich eventueel kunt mengen met uw bezwaren. U moet dan wel rechtstreeks in uw eigen belang getroffen worden, dus niet in het belang van een ander.Dat is ook niet eenvoudig. Huisvestingsverordening In enkele gevallen kan het zo zijn dat in de Huisvestingsverordening een bepaling is opgenomen waarin staat dat voor het opheffen van een standplaats (onttrekken van woonruimte aan de woningvoorraad) een ontheffing van Burgemeester en Wethouders nodig is. Er moet dan dus een huisvestingsverordening zijn én in die verordening moet staan dat een ontheffing nodig is. In die gevallen kunt u bezwaar maken bij de gemeente tegen het opheffen van een standplaats. En uiteindelijk de zaak voorleggen aan de bestuursrechter. Er zijn voorbeelden waarbij het is gelukt de plannen van de gemeente tegen te houden en een woonwagencentrum te behouden. Als de gemeente of woningbouwvereniging besluit om de standplaatsen geleidelijk aan te vermin-deren, dan wordt het al een stuk moeilijker je hier met succes tegen te verzetten. Ik ken nog geen procedures door huurders tegen de verhuurder omdat de naastgelegen standplaats niet langer verhuurd wordt. Als de ver- huurder hier een mooie tuin of groenstrook van maakt, dan zal het moeilijk zijn je te verzetten omdat er sprake zou zijn van gemis aan huurgenot of een gebrek aan het gehuurde. Als e r sprake is van braakliggende stukken met onkruid of ander soort overlast, dan denk ik dat u de verhuurder hier met succes op kunt aanspreken. Maar u kunt de verhuurder niet dwingen de standplaats weer te verhuren. Dat zal via andere wegen moeten gebeuren.U zult zich dan tot het bestuur of de Raad van toezicht van de woningbouwvereniging kunnen wenden en via overleg proberen het tij te keren. Politiek benaderen U kunt waarschijnlijk beter de politiek benaderen en wel de gemeenteraad. De gemeente houdt toezicht op de woningbouw-verenigingen voor wat betreft de sociale huursector. Dat zijn de woningen en standplaatsen onder een bepaalde huurprijs. De gemeente dient er op toe te zien dat aandachtsgroepen door de woningbouw-verenigingen voldoende bedeeld worden volgens de Rijksoverheid zou iedere gemeente een kernvoorraad aan huurstandplaatsen en huurwagens moelen hebben. De meeste gemeenten hebben het woon- wagenbeleid echter overgedragen aan de Woningbouwverenigingen. Er bestaat dan ook geen enkele sanctie als dit niet gebeurd. Lees het volledige artikel in : Het Wiel: 2012 nummer 5  

De huurcommissie, de woonwagen en de standplaats

Het Wiel, nummer 3 2012. Wij kennen in ons land een huurcommissie. Deze commissie heeft bepaalde bevoegdheden op het gebied van het huurrecht. Ook woonwagenbewoners die een woonwagen of standplaats huren kunnen bij de huurcommissie terecht. Bijvoorbeeld als de huur te hoog is, er achterstallig onderhoud is of als de verhuurder zich niet houdt aan de plicht om te overleggen met een vertegenwoordiging van de huurders. Hoogte huur U kunt de huurcommissie vragen de hoogte van uw huur te toetsen aan de wettelijke regels. Dat kan binnen 6 maanden nadat u een nieuw huurcontract heeft getekend en u denkt dat de huur te hoog is. De huurcommissie zal deze huur dan toetsen aan de regels. Dat kan nooit leiden tot een hogere huur. De wettelijke grens voor de sociale huur is nu 664,66 per maand, Deze grens is van groot belang omdat u voor huren boven dat bedrag geen recht hebt op huurtoeslag. Ook zijn alle wettelijke regels over de huurprijzen dan niet van toepassing. Als u denkt dat de huur te hoog is, dat wil zeggen hoger dan de maximaal toegestane huurprijs, kunt u ook de zaak voorleggen aan de huurcommissie. Ook als de verhuurder zich niet houdt aan de wettelijk toegestane huurverhoging, dit jaar vastgesteld op maximaal 2.3 %, kunt u naar de huurcommissie. Als uw inkomen echter hoger is dan 43.000 dan mag de verhuurder de huurprijs met maximaal 7.3% verhogen. Achterstallig onderhoud of ernstig gebrek. Heeft het gehuurde achterstallig onderhoud of is er een ernstig gebrek dan kunt u deze zaak ook bij de huurcommissie aankaarten. De huurcommissie zal de zaak dan zelf gaan onderzoeken en een rapport opstellen. De huur- commissie zal dan vaststellen of er sprake is van achterstallig onderhoud dan wel een ernstig gebrek dal eerst opgelost moet worden voordat er nog sprake kan zijn van een huurverhoging. In ernstige gevallen kan de huur- commissie ook bepalen dat de huur fors wordt verlaagd totdat de verhuurder de gebreken heeft hersteld. Deze procedure is voor een huurder niet helemaal gratis maar de kosten van 25 euro zijn te overzien. Bovendien krijgt u die 25 euro weer terug als u in het gelijk wordt gesteld. De huur kan wel tot 40% van de huur verlaagd worden en dat net zolang totdat de gebreken verholpen zijn. De gebreken moeten dan wel ernstig zijn. De procedure bij de huurcommissie kan een goed alternatief vormen voor een procedure bij de Kantonrechter. U moet wel rekening houden met een vrij lange behandeltijd en dat is wel jammer. De verhuurder of u, als u in het ongelijk wordt gesteld kunnen van de uitspraak wel in beroep bij de kantonrechter. Dat moet binnen 8 weken gedaan worden anders gaat het over. Lees het volledige artikel in : Het Wiel: 2012 nummer 3  

WOZ-waarde woonwagen

Het Wiel, nummer 2 2012. WOZ-waarde woonwagen Velen zullen al te maken gehad hebben met de WOZ, wet waardering onroerende zaken. De WOZ is in 1994 ingevoerd om de waarde van alle onroerende zaken in Nederland vast te stellen. Op basis van die WOZ-waarde berekent de overheid vervolgens diverse soorten belastingen. De WOZ wordt gebruikt om de onroerende zaakbelasting (OZB) vast te stellen.De belastingdienst gebruikt de WOZ voor de hoogte van het eigen woningforfait, dat is het optellen van een bepaald percenage van de waarde bij het inkomen. De WOZ wordt gebruikt voor waterschapsbelasting, milieubelastingen en dergelijke. En bij erfenissen wordt de WOZ-waarde aangehouden om te bepalen hoeveel successierechten nabestaanden moeten betalen. WOZ-aanslag U ontvangt een aanslag van de gemeente om belasting te betalen omdat u een eigen woonwagen heeft. Mensen die een eigen huis hebben ontvangen die ook. Hoeveel je moet betalen hangt af van de waarde waarop de gemeente de wagen getaxeerd heeft. Voor woningen wordt daarbij vaak gekeken naar de gemiddelde prijs die de afgelopen periode is betaald voor een soortgelijk huis in de omgeving. Op de WOZ-beschikking staat dan precies met welke woningen is vergeleken en wat de verkoopprijs van die woningen was. Toch is er ieder jaar weer veel discussie over de waarde-vaststelling. Immers het ene huis is het andere niet en hoe is omgegaan met de waardedaling van de afgelopen tijd? Vaak worden dan ook bezwaarschriften ingediend tegen de WOZ-waarde en regelmatig met succes. Zoals gezegd: de WOZ wordt gebruikt voor veel verschillende belastingen. En als de WOZ te hoog is betekent het dat al deze belastingen te hoog zijn. De waarde. Woonwagens worden ook steeds vaker aangeslagen en er wordt dan een WOZ-waarde toegekend. Deze waarde krijgt u toegestuurd per brief. Dat is een besluit en als u het niet eens bent met de hoogte moet u binnen 6 weken bezwaar maken.Als u dat niet doet dan staat deze waarde voor de komende tijd vast en kunt u daar niets meer tegen doen. Let dus op als u een dergelijke brief krijgt en maak tijdig bezwaar. De taxatie Voor woonwagens kan de overheid (nog) geen gebruik maken van hetzelfde systeem als bij huizen. Er zijn simpelweg geen gegevens waarmee ze kunnen vergelijken. Hoewel woonwagens op standplaatsen volgens de overheid onroerend goed zijn,geldcn de regels van eigendomsoverdracht niet. Als je een huis wilt kopen kun je alleen eigenaar worden als het huis via een notaris wordt overgedragen. De koopprijs wordt dan ingeschreven in het kadas- ter. Dat geldt niet voor woonwagens en dus is niet bekend welk bedrag voor een wagen is betaald. De waarde van woonwagens wordt daarom getaxeerd door een taxateur. Daarvoor heeft de overheid al enige jaren de taxatiewijzer woonwagens in het leven geroepen. De laatste - derde - versie dateert van mei 2011. ( inmiddels is in 2013 de nieuwe taxatiewijzer 2012  uitgekomen). Lees het volledige artikel in : Het Wiel : 2012 nummer 2  

De woonwagen en de omgevingsvergunning

Het Wiel, nummer 1 2012 In het verleden heb ik al eens geschreven over dit onderwerp maar nu er best veel veranderd is kom ik hier nog een keer op terug. Op het gebied van de ruimtelijke ordening, zeg maar de manier waarop in Nederland de grond wordt verdeeld in diverse functies is veel veranderd. De ruimtelijke ordening bepaalt waar gewoond mag worden, waar gewerkt en waar gerecreeerd kan worden. Ook worden gebieden aangewezen als natuurgebied of agrarisch gebied. Voor de omgeving waarin we wonen is dat dus heel belangrijk. De ruimtelijke ordening van ons land wordt in drie delen bepaald. De Rijksoverheid in Den Haag, de provinciale overheden en de gemeente spelen hierbij een belangrijke rol. Ruimtelijke ordening Het Rijk zet de grote lijnen uit voor heel Nederland, de Provincie op provinciaal niveau en de gemeente bepaalt wat er mag gebeuren bij u op het woonwagencentrum. Voor u als bewoner is de gemeente het belangrijkste. Daar wordt via bestemmingsplannen bepaald wat er precies mag gebeuren op het woonwagencentrum. Onder de nieuwe wetgeving zijn verschillende zaken veranderd. Zo is een bestemmingsplan nog maar 10 jaar geldig, onder de nieuwe wetgeving. De procedure voor een bestemmingsplan is aanzienlijk verkort van 58 weken naar 22-24 weken. Er zijn nu inspraakbijeenkomsten voordat er een ontwerp wordt vastgesteld. Na de inspraak komt er een ontwerpbestemmingsplan waarop u uw mening officieel kunt geven. U kunt als u het niet eens bent met het nieuwe bestemmingsplan, in beroep bij de rechtbank en daarna nog in hoger beroep bij de Raad van State. Bestemmingsplan Veel mensen bellen mij omdat zij van de gemeente hun woonwagen niet mogen veranderen. Meestal wil men in de breedte en de hoogte verbouwen.Vaak is dat dan pas het moment dat de bewoner geconfronteerd wordt met het bestemmingsplan. Dan pas wordt duideli jk hoe belangrijk een bestemmingsplan is. Het bestemmingsplan is wet. Als daar staat dat de woonwagen niet hoger mag dan 5 meter dan is dat zo en kan hiervan slechts met medewerking van de gemeente worden afgeweken. Als de gemeente dit niet wil dan is het dus onmogelijk om hoger te bouwen. Het is dus van groot belang dat u in de gaten houdt of de gemeente het bestemmingsplan wil veranderen en hoe ze dat willen. Als er nog een heel oud bestemmingsplan zal de gemeente dit binnenkort gaan veranderen. Het is zaak hier goed op te letten. U kunt dan gaan lobbyen bij de gemeente voor een hoger toegestane hoogte of breedte. Projectbesluit De gemeente kan wel afwijken van het bestemmingsplan. Er moet dan een projectbesluit genomen worden. De gemeente is echter vrij in het wel of niet nemen van een dergelijk besluit. Als de gemeente niet mee wil werken is het vrijwel onmogelijk dit af te dwingen. U kunt een besluit hierover wel uitlokken door een bouwvergunning, tegenwoordig omgevingsvergunning genoemd, aan te vragen. De gemeente zal dan, indien de aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan, moeten onderzoeken of zij bereid zijn een projectbesluit te nemen. Lees het volledige artikel in:  Icon of Het Wiel 2012-1 Woonwagen En Omgevingsvergunning Het Wiel 2012-1 Woonwagen En Omgevingsvergunning
   
radar